Kvartalsrapport juli-september 2021

"Stark utveckling i kvartalet”

 

”Trelleborg utvecklades starkt under det tredje kvartalet. Försäljningen steg med 15 procent, varav den organiska försäljningen ökade med 16 procent. EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25 procent, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 14,6 procent (13,5). Såväl försäljning som resultat var det bästa hittills för ett tredje kvartal. Det operativa kassaflödet i relation till det operativa resultatet ligger fortsatt på en hög nivå, trots ökande investeringar och ett ökat rörelsekapitalbehov drivet av den högre försäljningen.

 

Orderingången under kvartalet var fortsatt god i flertalet geografier och marknadssegment. Vi fortsätter flytta fram våra positioner genom investeringar i nya geografier, förbättrad effektivitet, ökad närvaro i utvalda marknadssegment och värdeskapande lösningar för våra kunder.

 

Utmaningar fanns under kvartalet. Råvarupriserna fortsatte sin uppåtgående rörelse. Leveranskedjorna stördes av brister avseende vissa komponenter och råmaterial, ibland med temporära produktionsstopp till följd. En fortsatt brist på containrar i vissa regioner och historiskt höga fraktkostnader fortsatte att utgöra utmaningar, samtidigt som den plötsliga och tydliga ökningen av energikostnader är en nytillkommen prövning. Sammantaget har utmaningarna hanterats väl inom koncernen med en flexibel produktion och justeringar av priser mot våra kunder.

 

Inom Trelleborg Industrial Solutions förbättrades efterfrågan från flertalet marknadssegment och alla geografiska marknader. Försäljningen till bygg- och industrirelaterade marknadssegment var betydligt högre jämfört med ett år tidigare. Även leveranser till flyg- och tågsegmenten ökade. Försäljningen till fordonsindustrin var däremot vikande, påverkad av framskjutna leveranser, vilket till stor del härstammar från bristen på halvledarkomponenter.

 

Trelleborg Sealing Solutions organiska försäljning växte markant inom samtliga marknadssegment och geografier med en god lönsamhet. Orderingången var fortsatt stark inom flertalet segment. Även i detta affärsområde ledde bristen på vissa komponenter och råmaterial till temporära produktionsstopp hos en del kunder, framför allt inom fordonsindustrin.

 

Trelleborg Wheel Systems såg en stark organisk försäljningstillväxt under kvartalet. En betydande försäljningstillväxt inom samtliga däckkategorier och i flertalet geografier noterades. Samtidigt rörde sig råmaterialpriserna fortsatt uppåt vilket kortsiktigt påverkade marginalerna negativt på grund av prisformler med OE-tillverkare som gör att nya högre kundpriser slår igenom med en viss fördröjning. Redan under nästa kvartal bedöms lönsamheten gradvis återhämta sig.

 

Vi går in i det fjärde kvartalet med välfyllda orderböcker och med en hög aktivitetsnivå i flertalet av våra tillverkningsenheter. Som tidigare nämnts kvarstår en del utmaningar som vi kommer behöva hantera, men koncernen har under en lång tid visat på sin förmåga att anpassa sig efter ständigt förändrade förutsättningar. Vår samlade bedömning är i nuläget att efterfrågan för det fjärde kvartalet kommer vara i nivå med efterfrågan under det tredje kvartalet, justerat för säsongsmässiga variationer”, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef.

 

  • Den organiska försäljningen ökade med 16 procent i kvartalet jämfört med föregående år.

 

  • Nettoomsättningen under kvartalet ökade med 15 procent, negativt påverkad av valutakurseffekter, och uppgick till 8 240 MSEK (7 152).

 

  • EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25 procent och uppgick till 1 203 MSEK (965), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 14,6 procent (13,5). Resultatet var det bästa hittills för ett tredje kvartal. 

 

  • Det operativa kassaflödet uppgick till 1 117 MSEK (1 352). Kassakonverteringen för senaste
    12-månadersperioden uppgick till 102 procent (124).

 

  • Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -32 MSEK (-81) och avser omstruktureringskostnader om -65 MSEK samt reavinst från försäljning av fastigheter om 33 MSEK.

 

  • EBIT, inklusive jämförelsestörande poster, uppgick i kvartalet till 1 171 MSEK (884).

 

  • Resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 3,25 SEK (2,21). För koncernen som helhet uppgick resultat per aktie till 3,20 SEK (2,41). 

 

  • Nyckeltal i denna rapport avser kvarvarande verksamheter om inte annat anges.

 

Marknadsutsikter för fjärde kvartalet 2021
Efterfrågan bedöms vara i nivå med det tredje kvartalet 2021, justerat för säsongsmässiga variationer. Osäkerheten kring pandemins påverkan på nästkommande kvartal kvarstår.

Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 22 juli 2021 för tredje kvartalet 2021
Efterfrågan bedöms vara i nivå med det andra kvartalet 2021, justerat för säsongsmässiga variationer. Osäkerheten kring pandemins påverkan på nästkommande kvartal kvarstår.

För ytterligare information, kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

 

Denna information är sådan som Trelleborg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2021 kl. 07:45 CET.