Kvartalsrapport januari-mars 2021

"Stark inledning på året”

”Koncernen fick en stark inledning på året. Under det första kvartalet ökade den organiska försäljningen med 5 procent jämfört med föregående år. Valutakursförändringar påverkade försäljningen negativt med 8 procentenheter.

EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 15 procent, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 16,4 procent (13,8). Detta var det bästa kvartalet hittills för både EBIT och EBIT-marginalen, trots fortsatt påverkan från pandemin inom vissa segment. Det operativa kassaflödet, i relation till rörelseresultatet, var mycket starkt. Resultatförbättringen har möjliggjorts av ökade volymer i kombination med genomförda strukturförbättringar, fortsatt kostnadskontroll och god prisdisciplin på samtliga nivåer inom koncernen.

Efterfrågan på flertalet av våra produkter och lösningar ökade stegvis under kvartalet, med växande orderböcker till följd. Efterfrågan var på sina håll överraskande god och skapade i en del enheter utmaningar att möta kundernas ökande behov. I flera geografier kvarstod lokala restriktioner kopplade till pandemin. Det gav upphov till hög personalfrånvaro och utmaningar att tillräckligt snabbt möta den ökande orderingången, vilket dämpade försäljningstillväxten i delar av verksamheten.

Inom Trelleborg Industrial Solutions ökade försäljningen till flertalet marknadssegment, framför allt till fordonsindustrin och byggrelaterade industrier. Orderingången ökade stegvis inom flertalet segment under kvartalet. Försäljningen till flyg- och tågtillverkare var lägre i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år, fortsatt påverkad av coronapandemin och de restriktioner som kvarstår.

Trelleborg Sealing Solutions upplevde en god organisk utveckling i flertalet segment under perioden samtidigt som orderingången förbättrades. Försäljningen till flygindustrin var fortsatt negativt påverkad av den pågående pandemin, men orderingången börjar långsamt förbättras från låga nivåer även inom detta segment.

Inom Trelleborg Wheel Systems noterades en markant och snabb efterfrågeökning på däck till lantbruksmaskiner på flertalet geografiska marknader, vilket inte fullt ut kunde mötas av befintligt varulager och ökad produktion. Försäljningstillväxten dämpades även till viss del av periodvis hög personalfrånvaro och fraktutmaningar i vissa enheter hänförlig till pandemin. Försäljningen av däck till materialhanteringsfordon och entreprenadmaskiner förbättrades gradvis under perioden, men var fortsatt betydligt lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Orderingången inom detta marknadssegment pekar emellertid mot ökade leveranser framöver.

Rapporteringssegmentet Verksamheter under utveckling upphörde i slutet av kvartalet då dess verksamheter i huvudsak antingen avyttrats eller avses att avyttras under 2021. Under kvartalet såldes offshoreverksamheten i England, och diskussioner med externa intressenter avseende övriga enheter inom rapportsegmentet är långt framskridna.

Vid ingången av det andra kvartalet är våra utmaningar i mångt och mycket annorlunda jämfört med ett år tidigare. Vid den tiden föll efterfrågan brant som ett resultat av pandemin. Idag brottas vi med att kunna producera och leverera i takt med orderingången. Tillgänglighet på vissa råmaterial och transportkapacitet blir mer en trång sektor än vad vi upplevt på länge. Denna scenförändring kom dessutom snabbt och kraftigt, vilket än en gång understryker vikten av vår snabbfotade och flexibla organisationsstruktur.

Vi fortsätter att anpassa oss efter ständigt förändrade förutsättningar. Vår samlade bedömning är i nuläget att efterfrågan för det andra kvartalet kommer vara bättre jämfört med det första kvartalet”, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef.

Kvarvarande verksamheter

  • Den organiska försäljningen ökade med 5 procent i kvartalet jämfört med föregående år. Nettoomsättningen under kvartalet minskade med 3 procent, påverkad av valutor, och uppgick till 8 219 MSEK (8 482).
  • EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 15 procent och uppgick till 1 350 MSEK (1 173), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 16,4 procent (13,8). Detta var det bästa kvartalet hittills för både EBIT och EBIT-marginalen. 
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 962 MSEK (732). Kassakonverteringen för senaste 12-månadersperioden uppgick till 128 procent (103).
  • Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till 99 MSEK (-36) och avser omstruktureringskostnader om -45 MSEK samt reavinst från försäljning av fastigheter om 144 MSEK.
  • Resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 3,77 SEK (3,04). För koncernen som helhet uppgick resultat per aktie till 4,07 SEK (3,05). 
  • Rapporteringssegmentet Verksamheter under utveckling upphörde i slutet av kvartalet då dess verksamheter i huvudsak antingen har avyttrats eller avses avyttras under 2021. Den nya organisationen återspeglas i denna rapport. Se vidare sidan 9. Nyckeltal i denna rapport avser kvarvarande verksamheter om inte annat anges.

Marknadsutsikter för andra kvartalet 2021
Efterfrågan bedöms vara bättre än det första kvartalet 2021, justerat för säsongsmässiga variationer. Osäkerheten kring pandemins påverkan på nästkommande kvartal kvarstår.

Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 10 februari 2021 för första kvartalet 2021
Efterfrågan bedöms vara något bättre än det fjärde kvartalet 2020, justerat för säsongsmässiga variationer

 

 
För ytterligare information, kontakta:

Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com

Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Denna information är sådan som Trelleborg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 april 2021 kl. 13:00 CET.