Kvartalsrapport april-juni 2021

"Fortsatt stark utveckling”

”Det andra kvartalet kännetecknades av en fortsatt stark utveckling. Den organiska försäljningen ökade med 31 procent jämfört med föregående år, som var kraftigt påverkad av pandemin. I jämförelse med det andra kvartalet 2019, en period som var opåverkad av pandemin, ökade den organiska försäljningen med 6 procent, och samtliga tre affärsområden bidrog med tillväxt.

EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 58 procent, vilket motsvarar en EBIT-marginal om 16,1 procent (12,5). Resultatet var bolagets bästa hittills för ett enskilt kvartal. Det operativa kassaflödet var fortsatt starkt. Resultatförbättringen möjliggjordes av ökade volymer inom samtliga affärsområden, i kombination med fortsatt kostnadskontroll och god prisdisciplin.

Inom Trelleborg Industrial Solutions upplevde flertalet marknadssegment och geografiska marknader en uppgång i efterfrågan, vilket var särskilt noterbart inom fordonsindustrin och byggrelaterade verksamheter. Glädjande var även att en försäljningstillväxt noterades till flygindustrin jämfört med såväl föregående kvartal som ett år tidigare.

Trelleborg Sealing Solutions organiska försäljning till såväl generell industri som fordonsindustrin ökade markant i samtliga regioner. Försäljningen till flygindustrin förbättrades jämfört med föregående kvartal, men var fortsatt lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Tydliga signaler från våra kunder inom detta segment pekar dock på att botten är nådd, och en tillväxt bedöms ske framåt från nuvarande nivåer.

Även Trelleborg Wheel Systems såg en stark organisk försäljningstillväxt jämfört med motsvarande period föregående år. En påtaglig försäljningstillväxt på däck till lantbruksmaskiner noterades på flertalet geografiska marknader. Försäljningen av däck till materialhanteringsfordon och entreprenadmaskiner visade också en betydlig uppgång jämfört med såväl föregående kvartal som motsvarande period föregående år. Marginalen påverkades dock negativt av den snabba och kraftiga prisuppgången på råmaterial och delvis även av försäljningsmix. Prisjusteringar till kund har genomförts och kommer att stegvis kompensera för de ökade råmaterialpriserna.

När vi blickar in i det andra halvåret så gör vi det med tillförsikt. Orderingången under kvartalet var på rekordnivå inom många av våra affärsenheter och orderböckerna är välfyllda. Aktivitetsnivån är hög i flertalet av våra tillverkningsenheter och prisjusteringar har redan genomförts för att hantera de ökande råmaterialpriserna. I de fåtal segment där vi fortfarande väntar på tillväxt, exempelvis flygindustrin, ser marknadsförutsättningarna mer lovande ut under resterande del av året.

Det är dock fortsatt ett ansträngt läge i flera delar av leverantörskedjan vilket i kombination med pandemins fortsatta utveckling utgör en viss risk. Om situationen eskalerar kan det komma att begränsa försäljningsutvecklingen på kort till medellång sikt, men per idag bedöms situationen kunna hanteras på ett tillfredställande sätt.

Som vanligt fortsätter vi att anpassa oss efter förändrade förutsättningar. Vår samlade bedömning är i nuläget att efterfrågan för det tredje kvartalet kommer vara i nivå med den höga efterfrågan under det andra kvartalet, justerat för säsongsmässiga variationer, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef.
 

  • Den organiska försäljningen ökade med 31 procent i kvartalet jämfört med föregående år, som var kraftigt påverkad av pandemin. Nettoomsättningen under kvartalet ökade med 23 procent, trots negativt påverkad av valutakurseffekter, och uppgick till 8 637 MSEK (7 031).
  • EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 58 procent och uppgick till 1 387 MSEK (878), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 16,1 procent (12,5). Resultatet var det bästa hittills för ett enskilt kvartal. 
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 1 279 MSEK (1 403). Kassakonverteringen för senaste 12-månadersperioden uppgick till 112 procent (121).
  • Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -43 MSEK (-61) och avser omstruktureringskostnader.
  • Resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 3,74 SEK (2,28). För koncernen som helhet uppgick resultat per aktie till 3,66 SEK (2,11). 
  • Nyckeltal i denna rapport avser kvarvarande verksamheter om inte annat anges.
     

Marknadsutsikter för tredje kvartalet 2021
Efterfrågan bedöms vara i nivå med det andra kvartalet 2021, justerat för säsongsmässiga variationer. Osäkerheten kring pandemins påverkan på nästkommande kvartal kvarstår.
 

Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 22 april 2021 för andra kvartalet 2021
Efterfrågan bedöms vara bättre än det första kvartalet 2021, justerat för säsongsmässiga variationer. 
 

För ytterligare information, kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com
 

Denna information är sådan som Trelleborg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 juli 2021 kl. 13:00 CET.