Kvartalsrapport och bokslutskommuniké 2017

"Tillväxt och bättre resultat"

”Trelleborg redovisar ännu ett starkt år. Försäljningen ökade med 16 procent, där strukturell tillväxt bidrog med 12 procent, samtidigt som den organiska försäljningen ökade med 4 procent. EBIT, rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 17 procent i förhållande till föregående år. Försäljningen under det fjärde kvartalet utvecklades väl och ökade med 4 procent, bestående av en organisk försäljningstillväxt om 7 procent, samt en negativ valutaeffekt om -3 procent. Motsvarande EBIT ökade med 10 procent i fjärde kvartalet.

Den goda utvecklingen är ett resultat av att flera av våra marknadssegment har förbättrats under årets gång, samt ett fortsatt fokus på ständig operativ förbättring i alla dimensioner. Lantbrukssektorn har tagit fart i Europa under året, främst OE-tillverkare, och vi hyser förhoppningar att den nordamerikanska marknaden återigen ska börja växa efter flera års nedgång. Våra leveranser till flygindustrin har fortsatt varit goda, även om vi har sett tecken på flaskhalsproblem i underleverantörsledet under den andra halvan av året, vilket delvis även påverkat oss.

Året innehöll också flera utmaningar, bland annat en kraftig råvaruprisutveckling i början av året, som senare under året svängde nedåt, om än med en tydlig ökning av råvarupriserna sett över hela året. Vi har kompenserat oss för de högre råvarupriserna på ett tillfredställande sätt, men med viss naturlig fördröjning. Vi upplevde fortsatt utmanande marknadsförhållanden för vissa av våra affärer, bland annat för segmentet olja & gas.

Vi ser heller inte något lyft inom en nära framtid för delar av vår olja & gas-verksamhet. Vi fortsätter därför att anpassa verksamheten och under det fjärde kvartalet beslutades om ett antal strategiska åtgärder. Vi aviserade bland annat en konsolidering av vår amerikanska tillverkning av bojar för borrutrustning i djuphavsmiljöer med vår liknande verksamhet i England. Dessa åtgärder syftar till att bygga en effektivare struktur som vi kommer att dra nytta av när marknaden så småningom förbättras.

Trelleborg har fortsatt att förbättra sina positioner genom att fokusera på utvalda segment och applikationer. Vi driver flera initiativ för organisk tillväxt, och har kompletterat dessa med förvärv som accelererar processen. Investeringstakten har aldrig varit högre än den är nu, bland annat investerar vi i nya anläggningar, ny teknik och ökar kapaciteten i befintliga anläggningar. Det har också lagts mycket ansträngningar på att säkerställa att integrationen av våra förvärv de senaste åren görs på ett långsiktigt och strukturellt riktigt sätt. Samtidigt intensifierar vi ambitionerna att utnyttja nya tekniker, inte minst kopplade till digitala lösningar, för att göra det ännu enklare att göra affärer med oss.

Under året har vi även haft ett generationsskifte bland våra affärsområdeschefer, och därmed delvis förnyat koncernledningen. Det är ett styrkebesked att vi kunnat tillsätta dessa positioner genom interna rekryteringar. Vi arbetar konsekvent med att kunna erbjuda våra anställda interna utvecklingsmöjligheter och våra aktiviteter inom ramen för vårt Trelleborg Group University har fortsatt under året.

Vi har även fått ner skuldsättningen under den nivå som rådde innan vi gjorde det stora CGS-förvärvet 2016. Med andra ord har nettoskulden minskat med hela 2,5 miljarder kronor under året. Det har vi lyckats åstadkomma snabbare än vad vi antog när förvärvet gjordes, drivet av en fortsatt bra kassaflödesgenerering och enstaka avyttringar. Det skapar ett positivt handlingsutrymme för oss framöver.

Nu är emellertid 2017 historia, och vi blickar med tillförsikt fram emot nästa steg i resan mot en större, bättre och än mer lönsam koncern. Vår bedömning av efterfrågan under årets första kvartal är att den kommer att vara i nivå med det fjärde kvartalet. Liksom tidigare följer vi den ekonomiska utvecklingen noga och har fortsatt god beredskap att hantera skiftande marknadsförhållanden”, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef.

Fjärde kvartalet 2017

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2017 ökade med 4 procent och uppgick till 7 708 MSEK (7 434).

Den organiska försäljningen ökade med 7 procent. Exklusive projektleveranser var motsvarande ökning 9 procent.

EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 10 procent till 928 MSEK (841), det högsta hittills för koncernen i ett fjärde kvartal. Detta motsvarar en EBIT-marginal om 12,0 procent (11,3).

Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till netto -314 MSEK (-118) och består av:
- Omstruktureringskostnader om -781 MSEK, i linje med tidigare kommunikation och där merparten avser konsolidering av amerikansk tillverkning inom offshore med motsvarande verksamhet i England. Se vidare sidan 7.
- Tilläggslikvid relaterad till Vibracoustic om 689 MSEK som kommer att erhållas under det andra kvartalet 2018. Beloppet överträffar förväntan och ger en positiv resultateffekt om 467 MSEK. Se vidare sidan 7.

Koncernens skattekostnad i kvartalet uppgick till -284 MSEK (-151), påverkad av en engångspost om -129 MSEK relaterad till USA:s skattereform som godkändes i slutet av december 2017. Se vidare sidan 8.

Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 2,31 SEK (2,23).

Det operativa kassaflödet uppgick till 1 208 MSEK (1 331). Kassakonverteringen för senaste 12-månadersperioden uppgick till 90 procent (99).

Helåret 2017

Nettoomsättningen för helåret 2017 ökade med 16 procent och uppgick till 31 581 MSEK (27 145). Den organiska försäljningen ökade med 4 procent. Strukturella förändringar bidrog med 12 procent.

EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 17 procent till 4 091 MSEK (3 496) och var det högsta hittills för koncernen för ett helår. Detta motsvarar en EBIT-marginal om 13,0 procent (12,9).

Jämförelsestörande poster uppgick till netto -69 MSEK (-391). I beloppet ingår dels omstruktureringskostnader om -1 008 MSEK i linje med tidigare kommunikation, reavinsten från försäljning av blandningsverksamheten i Lesina i Tjeckien med 472 MSEK samt en positiv resultateffekt från en uppjusterad fordran med 467 MSEK relaterad till avyttringen av Vibracoustic. Se vidare sidan 7.

Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter ökade med 30 procent och uppgick till 10,60 SEK (8,18).

Resultat efter skatt för koncernen uppgick till 2 874 MSEK (6 585), där föregående år var positivt påverkat av avyttringen av Vibracoustic.

Skattekostnaden för 2017 påverkades av en engångspost om -129 MSEK relaterad till USA:s skattereform som godkändes i slutet av december 2017. Se vidare sidan 8.

Det operativa kassaflödet för kvarvarande verksamheter uppgick till 3 688 MSEK (3 460), en ökning med 7 procent.

Marknadsutsikter för första kvartalet 2018
Efterfrågan bedöms vara i nivå med fjärde kvartalet 2017, justerat för säsongsmässiga variationer.

Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 27 oktober 2017 för fjärde kvartalet 2017
Efterfrågan bedöms vara i nivå med, eller något bättre, jämfört med tredje kvartalet 2017, justerat för säsongsmässiga variationer.

Utdelning 2017
Styrelsen föreslår en kontantutdelning om 4,50 SEK per aktie (4,25).

För ytterligare information, kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Denna information är sådan information som Trelleborg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 februari 2018 kl. 07:45 CET.