Valberedningen i Trelleborg AB föreslår ändrat antal styrelseledamöter

Valberedningen i Trelleborg AB meddelar att styrelseledamoten Jan Carlson inte längre står till förfogande för omval. Han lämnar därför styrelsen i och med årsstämman 2017 efter tre års förtjänstfullt arbete, inte minst under bolagets delägande och sedermera avyttring av aktierna i det samägda bolaget Vibracoustic.

Valberedningen föreslår årsstämman 2017 att antalet styrelseledamöter återgår till det antal styrelsen hade till och med årsstämman 2014, det vill säga åtta ledamöter. Någon ersättare till Jan Carlson kommer därför inte att föreslås. Styrelsen ska enligt bolagsordningen utgöras av lägst tre och högst nio ledamöter utan suppleanter.

Valberedningens reviderade förslag från den 25 januari 2017 är att årsstämman 2017 väljer följande personer som styrelsens ledamöter: Hans Biörck, Gunilla Fransson, Johan Malmquist, Sören Mellstig, Peter Nilsson, Anne Mette Olesen, Susanne Pahlén Åklundh och Bo Risberg. Som tidigare kommunicerats föreslås omval av Sören Mellstig som styrelsens ordförande.

Årsstämman kommer att hållas i Trelleborg den 27 april 2017 klockan 17.00.