Kommuniké från Trelleborg AB:s årsstämma 2017

Trelleborg AB:s årsstämma hölls den 27 april 2017 i Trelleborg.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att dela ut 4,25 SEK per aktie (4,00). Avstämningsdag för utdelning är den 2 maj 2017, vilket innebär att utdelningen beräknas skickas ut från Euroclear Sweden AB den 5 maj 2017.

Resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2016.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelse och revisor

I enlighet med valberedningens förslag skedde omval av Hans Biörck, Gunilla Fransson, Johan Malmquist, Sören Mellstig, Peter Nilsson, Anne Mette Olesen, Susanne Pahlén Åklundh och Bo Risberg. Stämman valde Sören Mellstig som styrelsens ordförande.

Det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB utsågs till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2018 med auktoriserade revisorn Hans Warén som huvudansvarig revisor och med auktoriserade revisorn Maria Ekelund som biträdande revisor.

Ersättningar och ersättningsprinciper

Stämman beslutade i enlighet med valberedningen förslag att ersättning till styrelsen, exklusive reseersättning, utgår med 4 850 000 SEK (5 065 000) att fördelas med 1 550 000 SEK (1 425 000) till ordföranden och 550 000 SEK (520 000) vardera till stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade att revisorernas arvode utgår enligt godkänd räkning.

Vidare beslutade stämman att ersättning för uppdrag i revisionsutskottet ska utgå med 175 000 SEK (175 000) till ordföranden och 110 000 SEK (110 000) till ledamot samt att ersättning för uppdrag i ersättningsutskottet ska utgå med 100 000 SEK (60 000) till ordföranden och 60 000 SEK (60 000) till ledamot. Stämman beslutade också att ersättning för uppdrag i finansutskottet ska utgå med 60 000 SEK (60 000) till ledamot.

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman ersättningsprinciper för VD och ledande befattningshavare.

Beslut om valberedning

Årsstämman godkände den nomineringsprocess för valberedningen som lagts fram.

Anförandet på stämman av VD och koncernchef Peter Nilsson kommer att kunna ses och läsas på www.trelleborg.com. Där kommer även protokoll från årsstämman att publiceras.