Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Trelleborg AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 27 mars 2019 kl 14.00 i Söderslättshallen, Klörupsvägen 48, Trelleborg.

ANMÄLAN OCH REGISTRERING

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

  •  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21 mars 2019
  •  dels anmäla sig och eventuella biträden som aktieägaren önskar medföra senast torsdagen den 21 mars 2019

Anmälan görs på koncernens hemsida, www.trelleborg.com/anmalan, per post under adress Trelleborg AB ”Årsstämma”
c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 0410-670 04 (vardagar mellan kl. 9-16).

Vid anmälan ska uppges namn, personnummer, telefonnummer och eventuella biträdens namn. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, ska fullmakten jämte – för det fall fullmaktsgivaren är juridisk person – vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet insändas till bolaget före årsstämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på www.trelleborg.com samt per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. För registrering och upprättande av röstlängden kommer dina personuppgifter att databehandlas. Uppgifterna används endast för årsstämman 2019 och behandling sker i enlighet med Integritetspolicy for bolagsstämmor: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste torsdagen den 21 mars 2019 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn (sådan registrering bör begäras ett par dagar i förväg hos den som förvaltar aktierna).

PROGRAM

Observera att årsstämman börjar kl 14.00 med insläpp för registrering från kl 11.45

11.45 – 14.00 Registrering och förtäring
12.30 Stämmolokalen öppnas
14.00 Årsstämman börjar

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1           Val av ordförande vid stämman

2           Upprättande och godkännande av röstlängd

3           Val av en eller två justeringsmän

4           Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5           Godkännande av dagordning

6           Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten

7           Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse

8           Redogörelse för styrelsens arbete samt arbetet inom ersättnings-, revisions- och finansutskotten

9           Beslut om:
a)         fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b)          dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (förslag till utdelning och avstämningsdag)

c)          ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

10         Redogörelse för valberedningens arbete

11         Bestämmande av antalet styrelseledamöter

12         Fastställande av ersättning åt styrelsen, revisionsbolaget, revisionsutskottet, ersättningsutskottet och finansutskottet

13         Val av styrelse och styrelseordförande samt registrerat revisionsbolag

14         Beslut om ersättningsprinciper för VD och ledande befattningshavare

15         Stämmans avslutande

Trelleborgs valberedning, vilken utsetts i enlighet med de principer som beslutades vid årsstämman 2018, består av Ragnar Lindqvist (valberedningens ordförande), Dunkerintressena – Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder – Peter Lagerlöf, Lannebo fonder – Tomas Risbecker, AMF Försäkring och Fonder – Olof Jonasson, Första AP Fonden, representerande bolagets större aktieägare och cirka 63,2% av rösterna samt styrelsens ordförande Hans Biörck.

1 - VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Hans Biörck väljs till ordförande vid årsstämman.

9 - UTDELNING

Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas en kontant utdelning om 4,75 SEK per aktie (4,50). Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 29 mars 2019. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att skickas ut från Euroclear Sweden AB den 3 april 2019. Avstämningsdagen, respektive utdelningsdagen, kan dock komma att senareläggas till följd av det tekniska förfarandet som krävs för verkställande av utbetalningen.

11 - BESTÄMMANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningen föreslår att styrelsen – i den del den väljs av årsstämman – oförändrat ska utgöra åtta (8) ledamöter.

12 - FASTSTÄLLANDE AV ERSÄTTNING ÅT STYRELSEN, REVISIONSBOLAGET, REVISIONSUTSKOTTET, ERSÄTTNINGSUTSKOTTET OCH FINANSUTSKOTTET

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att ersättning till styrelsen, exl reseersättning, utgår med 5.350.000 kr (5.100.000 kr) att fördelas med 1.750.000 kr (1.650.000 kr) till ordföranden och 600.000 kr (575.000 kr) vardera till stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Valberedningen föreslår att revisorernas arvode utgår enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att ersättning för uppdrag i revisionsutskottet ska utgå med 220.000 kr (200.000 kr) till ordföranden och 140.000 kr (130.000 kr) till ledamot. Valberedningen föreslår att ersättning för uppdrag i ersättningsutskottet ska utgå med 125.000 kr (120.000 kr) till ordföranden och 75.000 kr (70.000 kr) till ledamot. Valberedningen föreslår att ersättning för uppdrag i finansutskottet ska utgå med 75.000 kr (70.000) till ordföranden såväl som till ledamot.

13 - VAL AV STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE SAMT REGISTRERAT REVISIONSBOLAG

Valberedningen föreslår omval av Hans Biörck, Gunilla Fransson, Johan Malmquist, Peter Nilsson, Anne Mette Olesen och Susanne Pahlén Åklundh, Panu Routila och Jan Ståhlberg. Till styrelsens ordförande föreslås Hans Biörck. Valberedningen föreslår, efter rekommendation från bolagets revisionsutskott, omval av Deloitte såsom bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2020. Ytterligare presentation av föreslagna styrelseledamöter finns på www.trelleborg.com.

14 - BESLUT OM ERSÄTTNINGSPRINCIPER FÖR VD OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen föreslår att Trelleborg ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla ledande befattningshavare. Kompensationsstrukturen ska bestå av fast och rörlig lön, pension och övriga ersättningar vilka tillsammans utgör individens totala kompensation. Trelleborg inhämtar och utvärderar kontinuerligt information om marknadsmässiga ersättningsnivåer för relevanta branscher och marknader.

Principer för ersättning ska kunna variera beroende på lokala förhållanden.

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott som leds av ordföranden och beslutar i frågor avseende ersättning och anställningsvillkor för medarbetare som rapporterar direkt till VD. Styrelsen beslutar i frågor avseende ersättning och anställningsvillkor för VD samt fastställer principer för ersättning och andra anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare vilka principer föreläggs årsstämman för beslut.

ÅRSREDOVISNING OCH ÖVRIGA HANDLINGAR SOM TILLHANDAHÅLLS

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse, revisorsintyg avseende tillämpningen av vid årsstämman 2018 beslutade ersättningsprinciper för VD och ledande befattningshavare samt styrelsens fullständiga förslag till beslut beträffande ersättningsprinciper för VD och ledande befattningshavare kommer att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor, Johan Kocksgatan 10, Trelleborg, på bolagets hemsida www.trelleborg.com samt sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse finns tillgängligt på bolagets hemsida www.trelleborg.com.

ÖVRIG INFORMATION

Styrelsen och verkställande direktör ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 271.071.783, varav 28.500.000 av aktieslag A och 242.571.783 av aktieslag B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 527.571.783.

STYRELSEN

Trelleborg AB (publ)

Februari 2019