Kvartalsrapport och bokslutskommuniké 2015

"Stabil avslutning på året"

”2015 utvecklades till att bli ett händelserikt år, och trots utmanande marknadsförhållanden inom flera segment lyckades vi än en gång uppnå rekordresultat för helåret. Rörelseresultatet var det högsta hittills i ett fjärde kvartal, varför vi kan summera till en stabil avslutning på ett i stora delar tillfredställande år.

Den organiska försäljningsutvecklingen är dock fortsatt under vårt mål. Den var negativ på två procent för helåret, men oförändrad i det fjärde kvartalet. Med den tämligen svaga marknadssituationen inom flera segment och fortsatta råmaterialprisfall som påverkar den organiska tillväxten negativt, har året varit utmanande tillväxtmässigt. Flera initiativ pågår och fler kommer att initieras för att adressera försäljningsutvecklingen framåt.

Utvecklingen av koncernen fortsätter med fokus på utvalda segment och förbättrade positioner med många fokuserade organiska initiativ. Vi investerade på en hög nivå under året, i såväl ökad effektivitet som i nya geografier, där etableringen av en ny tillverkningsenhet för lantbruksdäck i Nordamerika är särskilt noterbar. Investeringar i en förbättrad struktur kommer att fortsätta.

Vi genomförde åtta förvärv under året vilket bidrar med en knapp halv miljard kronor till omsättningen på årsbasis och stärker vårt helhetserbjudande, våra marknadspositioner inom utvalda segment och kompletterar våra organiska initiativ. Vi fortsätter aktivt att söka kompletterande förvärv.

Vi tecknade under det fjärde kvartalet ett avtal om att förvärva CGS Holding a.s. CGS har välpositionerade och välpresterande verksamheter inom såväl lantbruks- som specialdäck samt specialutvecklade polymerlösningar. Det är Trelleborgs största förvärv på decennier och kommer väsentligt att förändra positionen och storleken för ett antal av våra affärsområden. Affären förutsätter godkännande av berörda myndigheter, och vi förväntar oss att den slutförs under det första halvåret 2016.

Det samägda bolaget TrelleborgVibracoustic utvecklades enligt plan, med en organisk försäljning som väl överträffade den underliggande marknadstillväxten under året. Bolagets rörelseresultat var det högsta hittills såväl för helåret som för ett fjärde kvartal. Arbetet med att förbereda TrelleborgVibracoustic inför en potentiell börsintroduktion fortskrider enligt plan.

I dagsläget finns det en del signaler om en marknadsförbättring i vissa geografier och inom några segment, exempelvis inom flyg- och fordonsindustrin som ser ut att utvecklas på ett tillfredställande sätt. Samtidigt finns det delar av vår verksamhet där det ser besvärligare ut än i fjol. Det låga oljepriset, de generellt låga råmaterialpriserna och den fortsatt svaga utvecklingen för delar av generell industri och lantbruk fortsätter hämma delar av koncernen. Den del av vår orderstock som är relaterad till olja/gas har krympt markant, varför vi förväntar oss tuffare tider framöver med såväl färre projektleveranser som lägre lönsamhet inom segmentet. Anpassning till en lägre aktivitet har redan initierats och delvis genomförts.

År 2016 kommer sannolikt medföra stora strukturella förändringar för koncernen. Trelleborg kommer fortsätta att stärka sina positioner, och vi har en god beredskap att hantera våra olika verksamheter efter en varierad efterfrågan. Därför ser jag med tillförsikt fram emot att fortsätta utveckla Trelleborg till ett ännu bättre företag”, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef.

Kvarvarande verksamheter, fjärde kvartalet

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent (9) och uppgick till 5 927 MSEK (5 592). Försäljningen var den högsta hittills för koncernen i ett fjärde kvartal. Den organiska försäljningen var oförändrad (-2). Strukturella förändringar bidrog positivt med 2 procent (3) och valutakursförändringar uppgick till 4 procent (8).

Rörelseresultatet, exklusive andel i det samägda TrelleborgVibracoustic och jämförelsestörande poster, ökade med 2 procent till 705 MSEK (690). Detta motsvarar en rörelsemarginal om 11,9 procent (12,3). Rörelseresultatet var det högsta hittills för koncernen i ett fjärde kvartal.

Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -90 MSEK (-68), och är i linje med kommunicerade helårsnivåer.

Rörelseresultatet i kvartalet för TrelleborgVibracoustic, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 26 procent och uppgick till 43,5 MEUR (34,4). Detta motsvarar en rörelsemarginal om 8,8 procent (7,6). Rörelseresultatet och rörelsemarginalen var de högsta hittills för bolaget i ett enskilt fjärde kvartal.

Trelleborgs andel i TrelleborgVibracoustics resultat efter skatt uppgick till 104 MSEK (72). Jämförelsestörande poster ingår med -29 MSEK (-11), och är i linje med kommunicerade helårsnivåer.

Resultat per aktie ökade med 9 procent och uppgick till 2,00 SEK (1,84).

Det operativa kassaflödet uppgick till 854 MSEK (1 031). Under fjärde kvartalet 2015 erhölls en utdelning från TrelleborgVibracoustic om 1 357 MSEK (-). Det operativa kassaflödet, inklusive denna utdelning, uppgick till 2 211 MSEK (1 031).

Styrelsen och verkställande direktören föreslår en kontantutdelning om 4,00 SEK per aktie (3,75).

Kvarvarande verksamheter, helåret

Nettoomsättningen för helåret 2015 ökade med 10 procent (5) och uppgick till 24 803 MSEK (22 533). Den organiska försäljningen minskade med 2 procent (-1). Strukturförändringar bidrog med 2 procent (2) och valutakursförändringar uppgick till 10 procent (4).

Rörelseresultatet, exklusive andel i det samägda TrelleborgVibracoustic och jämförelsestörande poster, ökade med 7 procent till 3 219 MSEK (3 001). Detta motsvarar en rörelsemarginal om 13,0 procent (13,3). Rörelseresultatet var det högsta hittills för koncernen för ett helår.

Rörelseresultatet för helåret för TrelleborgVibracoustic, exklusive jämförelsestörande poster ökade med 21 procent till 182,9 MEUR (151,0). Detta motsvarar en rörelsemarginal om 9,4 procent (8,5). Rörelseresultatet och rörelsemarginal var det högsta hittills för bolaget för ett helår. Trelleborgs andel i TrelleborgVibracoustics resultat efter skatt uppgick till 509 MSEK (298).

Resultat per aktie ökade med 17 procent och uppgick till 9,60 SEK (8,23).

Det operativa kassaflödet uppgick till 2 282 MSEK (2 705). Under 2015 erhölls en utdelning från TrelleborgVibracoustic om 1 357 MSEK (131). Det operativa kassaflödet, inklusive denna utdelning, uppgick till 3 639 (2 836). Kassakonverteringen uppgick till 71 procent (90), exklusive utdelning från TrelleborgVibracoustic.

Avkastning på eget kapital totalt för koncernen uppgick till 14,3 procent (13,6).

Marknadsutsikter för första kvartalet 2016

Efterfrågan bedöms vara oförändrad eller något svagare jämfört med det fjärde kvartalet 2015, justerat för säsongsmässiga variationer.

Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 22 oktober 2015 för fjärde kvartalet 2015

Efterfrågan bedöms vara oförändrad eller något svagare jämfört med det tredje kvartalet 2015, justerat för säsongsmässiga variationer.

Förslag till utdelning 2015

Styrelsen och verkställande direktören föreslår en kontantutdelning om 4,00 SEK per aktie (3,75).

För ytterligare information, kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

    
Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 4 februari 2016, kl 07:45.