Trelleborg förvärvar ČGS Holding

Förstärker Trelleborg som en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar

Trelleborg har tecknat avtal om att förvärva ČGS Holding a.s., ett privatägt företag med ledande positioner inom lantbruks- och specialdäck samt specialutvecklade polymerlösningar. Den totala kontanta köpeskillingen uppgår till cirka 10,9 miljarder SEK på kontant- och skuldfri basis. ČGS har sitt säte i Tjeckien och hade en omsättning på cirka 5,6 miljarder SEK med en EBIT-marginal på 16 procent i den rullande 12-månadersperioden som slutade den 30 juni 2015.

Genomförandet av affären förutsätter godkännande av berörda myndigheter, och förväntas vara slutförd under det första halvåret 2016.

– Jag är mycket nöjd över att kunna offentliggöra det här högst kompletterande förvärvet som är ett betydande och attraktivt tillskott till vår befintliga verksamhet. ČGS, med sina starka och väl presterande verksamheter inom lantbruks- och industridäck samt specialutvecklade polymerlösningar, kommer att stärka och komplettera Trelleborgs redan ledande positioner inom en rad befintliga områden, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef för Trelleborg.

I och med förvärvet av ČGS med dess dotterföretag Mitas, etablerar sig Trelleborg som en global ledare inom lantbruksdäck och stärker sin ledande position inom industridäck. Förvärvet gör att Trelleborg Wheel Systems i det närmaste fördubblar sin omsättning, utökar sin geografiska räckvidd och erhåller nya positioner inom kompletterande däcknischer. Mitas presterar starkt trots den nuvarande nedgången på lantbruksmarknaden. Därtill kommer förvärvet av ČGS övriga industriella polymerverksamheter stärka Trelleborgs ledande positioner i flera av koncernens nuvarande affärsområden.

– ČGS kompletterar i stor utsträckning vår produktionsbas med välinvesterade och konkurrenskraftiga tillverkningsenheter i Central- och Östeuropa, USA och Mexiko. Affären förstärker vårt erbjudande, passar strategiskt mycket väl och förväntas generera betydande synergier och korsvisa försäljningsmöjligheter. Planen är att stegvis integrera de förvärvade enheterna i Trelleborgs existerande affärsområden. Vi betraktar köpeskillingen som attraktiv mot bakgrund av de förväntade synergierna och den på sikt kommande återhämtningen på lantbruksmarknaden, avslutar Peter Nilsson.

Enligt Trelleborgs preliminära bedömning förväntas kostnadssynergierna uppgå till över 300 MSEK årligen jämfört med 2015, gradvis realiserade över tre år.

Förvärvet kommer att finansieras genom bekräftade bankfaciliteter. Trelleborgs skuldsättningsgrad kommer initialt att ligga strax över 3 gånger nettoskuld/EBITDA på proformabasis, vilket är högre än Trelleborgs långsiktiga målsättning. Avsikten är att under de närmaste 12-18 månaderna återgå till en liknande nivå som före förvärvet.

Information om ČGS Holding
ČGS är en ledande tillverkare av specialdäck och specialutvecklade polymerlösningar. Företaget har cirka 6 300 anställda med huvudkontor i Tjeckien och har 13 produktionsanläggningar, varav 11 i Central- och Östeuropa, en i USA och en i Mexiko.

I koncernen ingår de huvudsakliga dotterbolagen Mitas, Rubena och Savatech. Mitas svarar för cirka två tredjedelar av koncernens försäljning, och har starka varumärken i mellansegmentet för specialdäck med en särkilt stark position inom lantbruksdäck. Utbudet av specialdäck kompletteras av Rubenas och Savatechs nischade verksamheter inom specialutvecklade polymerlösningar. Rubena och Savatech utvecklar och tillverkar ett brett sortiment av specialutvecklade polymerprodukter, bland annat tätningar, tätningsprofiler, specialtransportband, tryckdukar samt andra produkter inom belagda vävar.

För mer information om ČGS Holding, se ČGS Holdings årsredovisning på bifogad länk.

Sammanfattning av ytterligare finansiell information
Kombinerad proformaförsäljning för Trelleborg och ČGS Holding i den rullande 12-månadersperioden som slutade den 30 juni 2015 uppgick till cirka 30 miljarder SEK. De sammanslagna bolagen kommer att ha cirka 23 000 anställda.

ČGS Holding tillför proforma i den rullande 12-månadersperioden som slutade den 30 juni 2015, cirka 1,1 miljarder SEK till EBITDA och 0,9 miljarder SEK till EBIT före avskrivningar av övervärden till följd av en allokering av köpeskillingen.

Telefonkonferens
Analytiker, investerare och media hälsas välkomna att delta i en telefonkonferens kl. 09:30 den 9 november 2015. Vänligen se separat inbjudan för detaljer.