Fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2014

"Stark avslutning på året"

”Trelleborg redovisar för det fjärde kvartalet 2014 ett starkt resultat, med hänsyn till marknadssituationen. Den organiska försäljningsutvecklingen var fortsatt under vår ambitionsnivå, primärt förklarat av en markant nedgång inom OEM-marknaden för lantbruksdäck och sämre marknadsförhållanden inom vissa nischer i Europa. Vår ambition att hålla en strikt marginaldisciplin har delvis påverkat volymen och därmed också den organiska försäljningen negativt. Rörelseresultatet och marginalen var trots den organiska försäljningsutvecklingen de högsta hittills för koncernen för ett fjärde kvartal. Förvärvade verksamheter bidrog positivt till resultatet.

Trelleborg fortsatte att stärka sina positioner under året, trots en utmanande marknadssituation på flera marknader och inom flertalet segment. Nettoomsättningen för helåret 2014 ökade och rörelseresultatet liksom rörelsemarginalen var de högsta hittills för koncernen. Den organiska försäljningen var svagt negativ för helåret, vilket återspeglar den tröga utvecklingen i den globala konjunkturåterhämtningen, framför allt i Europa. Under året genomförda förvärv adderar cirka 5 procent strukturell tillväxt på rullande årstakt. Det samägda bolaget TrelleborgVibracoustic utvecklades väl och enligt plan, med en fortsatt tillväxt som överstiger den underliggande marknaden.

När vi går in i 2015 finns det signaler om en förbättring av marknaden i vissa geografier, men samtidigt finns det delar av vår verksamhet där det ser betydligt besvärligare ut än ett år tidigare. Det kraftiga oljeprisfallet har ökat osäkerheten och påverkar lönsamheten främst för våra projektleveranser inom segmentet offshore olja/gas, vilket dock förhoppningsvis kan balanseras av den positiva effekten som det lägre oljepriset skapar i andra delar av koncernen. Vår verksamhet för lantbruksdäck påverkas fortsatt av den besvärliga situationen för tillverkare av lantbruksmaskiner, vilket kommer att påverka vår försäljning inom segmentet negativt.

Vår samlade bedömning är att efterfrågan sammantaget för det första kvartalet 2015 kommer att vara i nivå med det fjärde kvartalet. Vi följer utvecklingen kontinuerligt och har beredskap att hantera våra olika verksamheter efter en varierad efterfrågan”, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef.

Kvarvarande verksamheter, fjärde kvartalet

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2014 ökade med 8 procent (4) och uppgick till 5 582 MSEK (5 145). Den organiska försäljningen minskade med -2 procent (+2). Strukturförändringar bidrog med +3 procent (+3) och valutakursförändringar uppgick till +7 procent (-1).

Rörelseresultatet, exklusive andel i det samägda TrelleborgVibracoustic och jämförelsestörande poster, ökade med 23 procent till 690 MSEK (563). Detta motsvarar en rörelsemarginal om 12,4 procent (11,0). Både rörelseresultat och marginal var de högsta hittills för ett fjärde kvartal.

Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -68 MSEK (-68), som i sin helhet avser tidigare aviserade åtgärdsprogram.

Rörelseresultatet i kvartalet för TrelleborgVibracoustic, exklusive jämförelsestörande poster, var i nivå med föregående år och uppgick till 34 MEUR (35). Detta motsvarar en rörelsemarginal om 7,6 procent (8,2).

Trelleborgs andel i TrelleborgVibracoustics resultat efter skatt uppgick till 72 MSEK (81). Andelen inkluderar jämförelsestörande poster om -11 MSEK (-3), och är i linje med kommunicerade helårsnivåer.

Resultat per aktie ökade med 26 procent och uppgick till 1,84 SEK (1,46).

Det operativa kassaflödet ökade med 19 procent och uppgick till 1 031 MSEK (867).

Kvarvarande verksamheter, helåret

Nettoomsättningen för helåret ökade med 5 procent (1) och uppgick till 22 515 MSEK (21 473). Den organiska försäljningen minskade med -1 procent (+1). Strukturförändringar bidrog med +2 procent (+4) och valutakursförändringar uppgick till +4 procent (-4).

Rörelseresultatet, exklusive andel i det samägda TrelleborgVibracoustic och jämförelsestörande poster, ökade med 15 procent till 3 001 MSEK (2 613). Detta motsvarar en rörelsemarginal om 13,3 procent (12,2). Både rörelseresultatet och rörelsemarginalen var det högsta hittills för ett helår.

Rörelseresultatet för helåret för TrelleborgVibracoustic, exklusive jämförelsestörande poster ökade med 21 procent till 151 MEUR (125). Detta motsvarar en rörelsemarginal om 8,5 procent (7,3). Trelleborgs andel i TrelleborgVibracoustics resultat efter skatt uppgick till 298 MSEK (237).

Resultat per aktie ökade med 35 procent och uppgick till 8,23 SEK (6,08).

Det operativa kassaflödet ökade med 31 procent och uppgick till 2 836 MSEK (2 162).
Kassakonverteringen uppgick till 90 procent (83), exklusive utdelning från TrelleborgVibracoustic.

Marknadsutsikter för första kvartalet 2015

Efterfrågan bedöms vara i nivå med det fjärde kvartalet 2014, justerat för säsongsmässiga variationer.

Förslag till utdelning 2014

Styrelsen och verkställande direktören föreslår en kontantutdelning om 3,75 SEK per aktie (3,25).

   
För ytterligare information, kontakta:

Media:
Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker:
IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 13 februari 2015, kl 07:45.