Trelleborgs kapitalmarknadsdag 2014

Trelleborg anordnar idag en kapitalmarknadsdag i Stockholm. I programmet ingår dels presentationer som förmedlar en fördjupad bild av de långsiktiga strategiska val som koncernen har valt att arbeta efter, och dels konkreta prioriteringar respektive affärsområde fokuserar på i närtid för att uppnå sina tillväxt- och lönsamhetsmål.

VD och koncernchef Peter Nilsson kommer även bekräfta Trelleborgs marknadsutsikter från den första kvartalsrapporten 2014, det vill säga att efterfrågan för det andra kvartalet är i nivå med årets första kvartal.

– Vi ser inga förändringar i den generella efterfrågesituationen och vår syn på marknads-utvecklingen som vi kommunicerade i samband med vår rapport efter årets första kvartal kvarstår. Den allmänt förväntade förbättringen i konjunkturen verkar dröja. Skulle vi se att konjunkturen rör sig mera signifikant åt endera hållet så står vi fortsatt väl rustade att hantera skiftande marknadsförhållanden, säger Peter Nilsson.

– Trelleborgs mångåriga förändringsarbete fortsätter att ge resultat. Det är de ständiga och dagliga förbättringarna inom ramen för en strategisk kontinuitet som ligger till grund för koncernens framgång. Vår geografiska balans fortsätter att utvecklas i rätt riktning samtidigt som våra marknadspositioner stärks i takt med att vi fördjupar oss inom utvalda segment inom special-utvecklade polymerlösningar. Vi rör oss även kontinuerligt framåt i värdekedjan, mot allt mer avancerade produkter och helhetslösningar, fortsätter Peter Nilsson.

– Den organiska tillväxten inom koncernen står fortsatt i fokus. Som en konsekvens av detta fortsätter vi utveckla vår plattform som på sikt kommer leda till en uthålligt högre tillväxttakt oavsett konjunkturläge. Vi värderar därutöver olika tilläggsförvärv inom samtliga affärsområden som kan komplettera och stärka våra positioner inom utvalda segment. Denna strategi medför att årets investeringar kommer hamna på en förhållandevis hög nivå, då vi ser fortsatt goda möjligheter att växa koncernen organiskt på ett lönsamt sätt. Samtidigt fortsätter vi att driva initiativ för att ytterligare öka lönsamheten inom delar av koncernen, och ser att vi är på god väg att uppnå våra uppsatta finansiella mål på gruppnivå, avslutar Peter Nilsson.

Presentationer kommer att hållas av VD och koncernchef Peter Nilsson, ekonomi- och finansdirektör Ulf Berghult samt koncernens affärsområdeschefer och VD för TrelleborgVibracoustic. Dessa kommer att publiceras på www.trelleborg.com under ”Investerare/Presentationer”.