Kommuniké från Trelleborg AB:s årsstämma

Trellelborg AB:s årsstämma hölls den 24 april 2013 i Trelleborg. Cirka 700 aktieägare deltog i årsstämman. Temat för koncernchef Peter Nilssons anförande var ”Förändring och kontinuitet”.

– År 2012 var ett mycket händelserikt år för Trelleborg. Vi fortsatte arbetet med att förbättra koncernens geografiska balans genom att utöka vår närvaro i marknader utanför Västeuropa och Nordamerika. Under året etablerade och förvärvade vi inte mindre än nio verksamheter i Kina, Indien och Brasilien.

– En strategisk milstolpe under året var bildandet av TrelleborgVibracoustic. Detta samägda bolag är en sammanslagning av vår och Freudenbergs respektive verksamheter inom antivibration för personbilar och tunga fordon. Verksamheterna kompletterar varandra utmärkt väl vad gäller geografi, produktportföljer och kunder, och innehar en global marknadsledande position.

– Vi ökar nu våra ansträngningar för att ytterligare förbättra våra olika processer inom försäljning, produktion, inköp och kapitalhantering. Samtidigt pågår förflyttningen till för oss attraktiva geografier och marknadssegment oförtrutet. Detta arbete har redan gett resultat i stärkta marknadspositioner, högre försäljning, bättre lönsamhet och en starkare finansiell ställning. Trots det betydligt svagare marknadsläget under det andra halvåret blev 2012 vårt bästa år hitintills. Men vi är långtifrån nöjda. Från och med 2013 arbetar vi därför målmedvetet mot nya, högre finansiella målsättningar.

Koncernchefens tal från stämman kommer att kunna ses eller läsas på www.trelleborg.com.

Anders Narvinger, Trelleborgs mångårige ordförande, som avböjt omval, avtackades på årsstämman.

Årsstämman beslutade följande:

Utdelning
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att dela ut 3,00 SEK per aktie (2,50). Avstämningsdag för utdelning är den 29 april, vilket innebär att utdelningen beräknas skickas ut från Euroclear Sweden AB den 3 maj.

Resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2012. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Styrelse och revisor
I enlighet med valberedningens förslag skedde omval av Heléne Vibbleus Bergquist, Claes Lindqvist, Sören Mellstig, Hans Biörck, Nina Udnes Tronstad, Bo Risberg och Peter Nilsson. Till ny styrelseledamot valdes Jan Carlson. Stämman valde Sören Mellstig som styrelsens ordförande.

Bolagets revisor, PricewaterhouseCoopers, med Mikael Eriksson som huvudansvarig revisor, omvaldes för tiden till slutet av årsstämman 2014.

Ersättningar och ersättningsprinciper
Stämman beslöt i enlighet med valberedningen förslag att ersättning till styrelsen, exkl reseersättning, utgår med 3 620 000 SEK (3 450 000) att fördelas med 1 100 000 SEK (1 050 000) till ordföranden och 420 000 SEK (400 000) vardera till stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade att revisorernas arvode utgår enligt godkänd räkning.

Vidare beslutade stämman att ersättning för uppdrag i revisionsutskottet skall utgå med 150 000 SEK (150 000) till ordföranden och 100 000 SEK (100 000) till ledamot samt att ersättning för uppdrag i ersättningsutskottet skall utgå med 50 000 SEK (50 000) till ledamot.

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman ersättningsprinciper för VD och ledande befattningshavare.

Beslut om valberedning
Årsstämman godkände den nomineringsprocess för valberedningen som lagts fram.