Valberedning i Trelleborg AB inför årsstämma 2013

Vid Trelleborg AB:s årsstämma den 19 april 2012 uppdrogs åt styrelsens ordförande att ombe fem större aktieägare i bolaget att utse en ledamot var till valberedningen som ska arbeta fram förslag till val av styrelse att föreläggas årsstämman 2013 för beslut.

Följande personer har accepterat att ingå i valberedningen:

Rolf Kjellman, Henry och Gerda Dunkers stiftelse
Henrik Didner, Didner & Gerge Aktiefond
Peter Rönström, Lannebo fonder
Åsa Nisell, Swedbank Robur fonder
Johan Strandberg, SEB Investment Management

Årsstämman kommer att hållas i Trelleborg den 24 april 2013 klockan 17.00.

Styrelsens ordförande Anders Narvinger har efter fjorton år i styrelsen varav elva år som dess ordförande förklarat att han ej står till förfogande för omval.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Trelleborgs styrelse kan skicka dessa per e-post till valberedningen@trelleborg.com, eller genom att ta kontakt direkt med styrelsens ordförande Anders Narvinger eller med någon av ovan nämnda ägarrepresentanter i valberedningen.