Kvartalsrapport juli - september 2011

”Vi fortsätter att fokusera på utvalda segment och marknader. Vi förändrar successivt Trelleborgs globala närvaro och fokuserar ytterligare på utvalda nischer.
Efterfrågan har varit fortsatt god under kvartalet. Tillväxten har framför allt varit mycket bra i Asien. Rörelseresultatet var koncernens bästa tredje kvartal hittills. Marginalerna fortsätter att förbättras. Skuldsättningsgraden och nettoskulden minskar.
Det finns en osäkerhet på marknaden och vi följer utvecklingen noga. Vi har idag en utökad beredskap för att hantera en vikande marknad. Vi fortsätter att investera för långsiktigt förbättrad struktur. Nya projekt har påbörjats inom den tidigare aviserade ramen för strukturprojekt under 2011”, säger VD och koncernchef Peter Nilsson.
 

Kvarvarande verksamheter:

 • Nettoomsättningen under det tredje kvartalet 2011 ökade till 7 191 MSEK (6 601). Den organiska försäljningen ökade med 11 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 621 MSEK (505). Jämförelsestörande poster ingick med -80 MSEK (-54). Rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster uppgick till 701 MSEK (559).
 • EBITDA-marginalen exkl. jämförelsestörande poster uppgick till 13,0 procent (12,3).
 • Resultat efter skatt var 420 MSEK (327) och resultat per aktie ökade till 1,55 SEK (1,20). Resultat per aktie exkl. jämförelsestörande poster var 1,75 SEK (1,35).
 • Det operativa kassaflödet var 644 MSEK (391). Fritt kassaflöde var 447 MSEK (205).
 • Skuldsättningsgraden var 52 procent (59) och nettoskulden i förhållande till EBITDA var 2,1 (2,5).
   

Totalt koncernen:

 • Nettoomsättningen totalt för koncernen uppgick till 7 191 MSEK (6 865). Rörelseresultatet ökade till 621 MSEK (545).
   

Marknadsutsikter för fjärde kvartalet 2011. Efterfrågan bedöms vara i nivå med eller något lägre än det tredje kvartalet 2011, justerat för säsongsmässiga variationer.
 

Inbjudan till presentation och telefonkonferens den 26 oktober kl 10:30
 

En telefonkonferens kommer att hållas den 26 oktober kl 10:30. För att delta i telefonkonferensen
ring 08-506 853 31, +44 (0) 20 7108 6205 eller +1 866 676 58 69.
Kod:”Trelleborg”. Konferensen sänds även på Internet i realtid.
Besök vår hemsida: www.trelleborg.com/sv/Investerare/Presentationer för internetlänk och presentationsmaterial.
 

Kalender
Kapitalmarknadsdag (Stockholm), 30 november 2011
Bokslutskommuniké 2011, 15 februari 2012
Kvartalsrapport januari-mars, 19 april, 2012
Årsstämma (Trelleborg), 19 april, 2012 kl.17:00
Kvartalsrapport april-juni, 19 juli, 2012

 
 

För ytterligare information kontakta:
 

Investerare/analytiker
Christofer Sjögren, IR-chef
Tel: 0410-670 680
Mobil: 0708-665140
E-mail: christofer.sjogren@trelleborg.com
 

Media
Karin Larsson, Presschef
Tel: 0410 - 670 15
Mobil: 0733 - 74 70 15
E-mail: karin.larsson@trelleborg.com
 

Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på Trelleborgledningens nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas på att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bl a förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer.

Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 26 oktober 2011, kl 07:45.