Bokslutskommuniké 2010

”Efterfrågan ökade markant under 2010. Omsättningen för kvarvarande verksamheter ökade till drygt 27 miljarder kronor och den organiska tillväxten var 17 procent. EBITDA-marginalen för helåret var 12,1%, vilket innebär att detta finansiella mål uppnåddes. Den tydliga förbättringen jämfört med föregående år är en följd av ökade volymer och en effektivare struktur.
Under och efter fjärde kvartalet 2010 genomfördes tre kompletterande förvärv och två avyttringar. Det är ett led i det accelererande arbetet med att strategiskt fokusera verksamheten mot utvalda lönsamma segment.  I linje med detta skrev Trelleborg i januari 2011 en avsiktsförklaring med Freudenberg att bilda ett gemensamt bolag för verksamheten inom antivibration för personbilar och tunga fordon. Ambitionen är att skapa en global ledare och bolaget beräknas få en omsättning om 12 miljarder kronor med 8 100 anställda i 17 länder.
Under året har kassaflödet varit fortsatt starkt. Vi har förbättrat kapitalstrukturen och föreslår en höjd utdelning för 2010” säger VD och koncernchef Peter Nilsson. 

 • Nettoomsättningen, inklusive avvecklade verksamheter, ökade i kvartalet till 7 045 MSEK (6 755) och för helåret till 28 778 MSEK (27 059).
 • Rörelseresultatet, inklusive avvecklade verksamheter, ökade i kvartalet till 423 MSEK (197) och för helåret till 1 952 MSEK (773).

Kvarvarande verksamheter:

 • Nettoomsättningen ökade i kvartalet till 6 852 MSEK (6 185).
  Nettoomsättningen ökade för helåret till 27 196 (24 769).
 • Rörelseresultatet ökade i kvartalet till 400 MSEK (166).
  Jämförelsestörande poster ingick med -118 MSEK (-218).
  Rörelseresultatet ökade för helåret till 2 036 MSEK (734).
  Jämförelsestörande poster ingick med -250 MSEK (-354).
 • Det operativa kassaflödet ökade i kvartalet till 929 MSEK (845).
  Det operativa kassaflödet för helåret var 2 190 MSEK (3 040).


MSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
  2010 2009 2010 2009
Kvarvarande verksamheter      
Nettoomsättning 6 852 6 185 27 196 24 769
Rörelseresultat 400 166 2 036 734
Resultat efter skatt 234 19 1 284 403
Resultat per aktie, SEK 0,85 0,05 4,65 1,65
Rörelseresultat exklusive
jämförelsestörande poster 518 384 2 286 1 088
Resultat per aktie, SEK, exkl
jämförelsestörande poster 1,15 0,65 5,35 2,70


Marknadsutsikter för första kvartalet 2011.
Sammantaget förväntas en efterfrågan i nivå med eller marginellt bättre än det fjärde kvartalet 2010, justerat för säsongsmässiga variationer.

Förslag till utdelning. Styrelsen och verkställande direktören föreslår en kontantutdelning om 1,75 SEK per aktie (0,50).

Inbjudan till presentation och telefonkonferens den 15 februari kl 09:30

En telefonkonferens kommer att hållas den 15 februari kl 09:30. Presentationen kommer att hållas på Operaterrassen i Stockholm. För att delta i telefonkonferensen ring 08-5051 3793 eller +44 (0) 20 7806 1967.
Kod: 6465135 eller ”Trelleborg”. Konferensen sänds även på Internet
i realtid.
Besök vår hemsida:
www.trelleborg.com/sv/Investerare/Presentationer
för internetlänk och presentationsmaterial.

Kalender 2011

Publicering av årsredovisningen för 2010 18 mars
Kvartalsrapport januari-mars 2011 20 april
Årsstämma (Trelleborg) 20 april
Kvartalsrapport april-juni 2011 20 juli
Kvartalsrapport juli-september 2011 25 oktober
Kapitalmarknadsdag (Stockholm) 30 november

För ytterligare information kontakta gärna:
Investerare/analytiker
Conny Torstensson, IR-chef
Tel: 0410–67070
Mobil: 0734–087070
E-mail: conny.torstensson@trelleborg.com

Media
Mikael Sjöblom, Presschef
Tel: 0410– 67015
Mobil: 0733–747015
E-mail: mikael.sjoblom@trelleborg.com


Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på Trelleborgledningens nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas på att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bl a förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer.

Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 15 februari 2011, kl 07:45.