Valberedning i Trelleborg AB inför årsstämma 2011

Vid Trelleborg AB:s årsstämma den 20 april 2010 uppdrogs åt styrelsens ordförande att ombe fem företrädare för bolagets större aktieägare att ingå i en valberedning som ska arbeta fram förslag till val av styrelse att föreläggas årsstämman 2011 för beslut.

Följande personer har således ombetts och accepterat att ingå i valberedningen:

Rolf Kjellman, Henry och Gerda Dunkers Stiftelse

Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder

Ramsay Brufer, Alecta

Johan Held, AFA Försäkring

Thomas Eriksson, Swedbank Robur Fonder.

 

Årsstämman kommer att hållas i Trelleborg den 20 april 2011 klockan 17.00.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Trelleborgs styrelse kan skicka dessa per e-mail till valberedningen@trelleborg.com, eller genom att ta kontakt direkt med styrelsens ordförande Anders Narvinger eller med någon av ovan nämnda ägarrepresentanter i valberedningen.