Inför Trelleborgs kapitalmarknadsdag:Trelleborgs förflyttning mot ledande positioner inom utvalda segment och växande geografiska marknader fortsätter

”Trelleborgs fokusering på att skapa ledande positioner inom utvalda marknadssegment fortsätter. Koncernen har en allt mer koncentrerad och lönsam verksamhet inom krävande industriella segment. Vi har också ökat tempot för att ytterligare stärka vår närvaro på växande geografiska marknader samtidigt som vi under senare år har skapat en betydligt effektivare struktur”, säger Trelleborgs koncernchef Peter Nilsson inför företagets kapitalmarknadsdag i Stockholm idag.

Trelleborgs långsiktiga strategi bygger på produkter och lösningar som tätar, dämpar och skyddar i väl utvalda segment med behov av krävande och komplexa lösningar. Trelleborg satsar offensivt för att öka volymtillväxt och marknadsandelar både på etablerade och nya marknader. Koncernen ökar kontinuerligt sitt värdeskapande mot kund och skapar ledande positioner genom starkt applikationskunnande och högteknologiska lösningar.

Den geografiska förflyttningen till tillväxtländer har varit omfattande de senaste åren. Sedan 2005 har antalet produktionsenheter minskats med mer än 30 i Västeuropa och Nordamerika samtidigt som mer än 15 produktionsenheter väsentligt uppgraderats eller tillkommit utanför dessa regioner.

”Vi har idag ökat vår försäljning i marknader utanför Västeuropa och Nordamerika till cirka 25 procent av koncernens totala försäljning. Denna siffra kommer att öka ytterligare de närmaste åren tack vare genomförda åtgärder och genom fortsatta offensiva satsningar för att tillvarata tillväxten inom dessa marknader”, säger Peter Nilsson.

Trelleborgkoncernen arbetar kontinuerligt med att förbättra och effektivisera koncernens struktur.
Den förbättrade strukturen tillsammans med kostnadsbesparingar och ökade volymer har lett till att EBITDA-marginalen under de senaste kvartalen förbättrats kraftigt och är idag i nivå med koncernens mål på ≥ 12 procent.

Koncernens finansiella mål kvarstår. Tillväxtmålet fokuserar på organisk tillväxt och är satt till
5 procent per år i genomsnitt över en konjunkturcykel. Därutöver ska ytterligare tillväxt ske genom kompletterande förvärv. Målet för EBITDA–marginalen är ≥ 12 procent och målet för avkastning på eget kapital är 12 procent.

Affärsområde Trelleborg Engineered Systems strategi för att skapa en struktur för lönsam tillväxt ger resultat. En viktig del är att kontinuerligt förbättra positionerna inom utvalda segment som offshore olja/gas, infrastruktur och valda delar inom övrig industri. Affärsområdet har ett fortsatt fokus på portföljhantering samt geografisk expansion och har under de senaste åren bland annat öppnat tre nya produktionsanläggningar i Kina. Nyligen togs också beslut om att investera i en verksamhet för olje-/gasindustrin i Brasilien (se separat pressmeddelande per 24 november 2010).

Trelleborg Automotive är världsledande inom antivibration och dämpande lösningar för fordon. Affärsområdet arbetar vidare för att ytterligare stärka sina positioner inom området. Under 2010 har affärsområdet avyttrat verksamheten inom affärsenheten Fluid Solutions och tog därmed ännu ett stort steg mot ytterligare fokusering mot NVH-lösningar (Noise, Vibration, Harshness). Trelleborg Automotive fortsätter att bli ännu starkare på tillväxtmarknader och utökar i snabb takt sin närvaro i bland annat BRIC-länderna och östra Europa.

Affärsområdeschef Roger Johansson lämnar sin position för en ny befattning utanför Trelleborg
(se separat pressmeddelande per 24 november 2010). Ny affärsområdeschef blir Jim Law, som idag ansvarar för affärsenhet antivibrationslösningar som omfattar cirka 75 procent av Trelleborg Automotives verksamhet.

Lönsamheten inom Trelleborg Sealing Solutions har ökat markant det senaste året tack vare att omfattande åtgärder vidtagits för att effektivisera och anpassa produktionsstrukturen vilket givit god resultatutväxling när volymerna ökat. Lönsamheten är idag tillbaka på samma nivåer som under första halvåret 2008 trots lägre volymer. För att ta tillvara uppgången på marknader där tillväxten sker har affärsområdet ökat sin marknadsnärvaro på marknader i östra Europa, Sydamerika och Asien. En fortsatt konsolidering och geografisk förflyttning sker också av produktionsanläggningar och en plattform för långsiktig tillväxt har skapats i Indien, Kina och Brasilien. Affärsområdet har på ett systematiskt sätt utvecklat och ökat kundinteraktionen via digitala medier.

Trelleborg Wheel Systems har framgångsrikt utvecklat en stark positionering inom såväl högkvalificerade lantbruks- som industridäck. Under senare år har affärsområdet effektiviserat sin produktionsstruktur, vilket inneburit att ökade volymer vuxit in i en effektivare struktur. Affärsområdet ser över sina tillväxtmöjligheter och för att stärka sin position inom industridäck har affärsområdet skrivit avtal om att förvärva engelska Watts Tyre Group (se separat pressmeddelande per 24 november 2010). Watts omsätter cirka 300 MSEK och kompletterar Trelleborg Wheel Systems med en geografisk breddning och en ökad närvaro på eftermarknaden, där affärsområdet bland annat får tillgång till ett avancerat servicekoncept, som marknadsförs under namnet Interfit.

Trelleborg AB arrangerar idag en kapitalmarknadsdag på Berns salonger i Stockholm. Presentationerna inleds 12.30 och kommer att läggas ut vid kapitalmarknadsdagens slut på www.trelleborg.com under ”Presentationer”.