Trelleborgs kapitalmarknadsdag: Ett starkare Trelleborg-väl positionerat och med en förbättrad struktur. Justerade finansiella mål för ökad fokusering

”Tack vare en kontinuerlig fokusering på utvalda marknadssegment har Trelleborg idag en allt mer koncentrerad och samtidigt lönsam verksamhet. Vi var tidigt ute med att anpassa vår kapacitet till rådande marknadssituation. Vi är nu väl positionerade och har en betydligt effektivare struktur samt har en högre flexibilitet för att möta framtida marknadsförändringar”, säger Trelleborgs koncernchef Peter Nilsson inför företagets kapitalmarknadsdag i Stockholm idag.

Trelleborgs övergripande långsiktiga strategi för att skapa värden ligger fast. Strategin bygger på produkter och lösningar som tätar, dämpar och skyddar och syftar till att skapa ledande positioner i väl utvalda, attraktiva segment. Kontinuerligt sker en förflyttning mot dessa segment och de senaste åren har det bland annat inneburit förstärkta positioner i växande segment inom olje- och gasutvinning offshore, infrastruktur samt utvalda industrisegment. Den geografiska förflyttningen till tillväxtländer har varit omfattande de senaste fem åren och koncernen har idag 27 procent av sina produktionsenheter utanför Västeuropa och Nordamerika. Sedan 2005 har antalet produktionsenheter minskats med 25 i Västeuropa och Nordamerika samtidigt som 10 produktionsenheter har startats utanför dessa regioner. ”Samtidigt har vi idag cirka 20 procent av vår försäljning utanför Västeuropa och Nordamerika och det är en siffra som vi kommer att öka de närmaste åren genom ytterligare offensiva satsningar”, säger Peter Nilsson. Trelleborgkoncernen har sedan 2005 systematiskt arbetat med att förbättra koncernens struktur och har idag en betydligt effektivare struktur. Därutöver har man varit tidigt ute med att anpassa kapaciteten till nya marknadsförutsättningar under det senaste årets dramatiska konjunkturnedgång. För koncernen som helhet har anpassningarna inneburit att antalet anställda sedan mitten av 2008 minskat med mer än 20 procent till drygt 20 000 vid slutet av 2009. De vidtagna åtgärderna har lett till att EBITDA-marginalen under året förbättrats under oförändrade försäljningsnivåer, samtidigt som koncernen har haft ett fortsatt starkt kassaflöde. Trelleborg har justerat sina finansiella mål och fokuserar nu dessa till tre mål; organisk tillväxt, EBITDA-marginal samt avkastning på eget kapital. Målet för EBITDA–marginalen kvarstår och är fortsatt 12 procent. Tillväxtmålet fokuserar på organisk tillväxt och är satt till 5 procent i genomsnitt från nu och framåt över en konjunkturcykel. Därutöver har koncernen fortsatt ambitionen att göra kompletterande förvärv. Det tredje målet, avkastning på eget kapital, är satt till 12 procent. Minskningen från tidigare mål, 15 procent, baseras främst på förändrade antaganden avseende lägre skuldsättningsgrad och lägre kapitalomsättningshastighet. Trelleborgs utdelningspolicy kvarstår och innebär att utdelningen långsiktigt ska uppgå till 30-50 procent av årets nettoresultat. Affärsområdet Trelleborg Engineered Systems strategi för att skapa en struktur för lönsam tillväxt ger utväxling. En viktig del är att kontinuerligt förbättra positionerna inom utvalda segment som offshore olja/gas, infrastruktur, belagda vävar och valda delar inom övrig industri. Affärsområdet har ett fortsatt fokus på portföljhantering samt geografisk expansion. Under de senaste åren har till exempel tre nya produktionsanläggningar öppnats i Kina och framåt prioriteras Brasilien, där framför allt offshore olja/gas är ett intressant tillväxtsegment. Trelleborg Automotive är världsledande inom antivibration och dämpande lösningar för fordon och arbetar vidare för att ytterligare stärka sina positioner inom området. Sedan några år pågår arbetet med att skapa en effektivare produktionsstruktur, en process där de flesta större projekt nu är genomförda och som affärsområdet nu börjar dra nytta av. Samtidigt arbetar Trelleborg Automotive vidare med att bli ännu starkare på tillväxtmarknader som Kina, Indien, Brasilien, Turkiet och östra Europa, dels för att kunna dra nytta av den högre tillväxten på dessa marknader, dels för att skapa en effektivare kostnadsbas. Inom affärsområdets största område, antivibration, sker cirka 1/3 av försäljningen utanför Nordamerika och Västeuropa. Inom Trelleborg Sealing Solutions har omfattande åtgärder vidtagits för att effektivisera och anpassa produktionsstrukturen efter den globala marknaden med bibehållen marknadsorganisation. För att kunna möta uppgången på de marknader där tillväxten sker har investeringar i produktionsanläggningar gjorts i Kina, Indien och Brasilien. Samtidigt har affärsområdet minskat antalet produktionsenheter, bland annat genom att två anläggningar stängts i Nordamerika samt att antalet enheter minskat med fem genom att anläggningar i USA respektive Europa slagits ihop. Affärsområdet är nu väl förberett för framtiden med en betydligt lägre kostnadsnivå samt en starkare produktportfölj än någonsin. Trelleborg Wheel Systems har framgångsrikt utvecklat en stark premiumpositionering inom såväl högkvalificerade lantbruks- som industridäck. Affärsområdet har en konkurrensfördel till skillnad mot andra aktörer genom att man levererar kompletta hjulsystem. Den starka teknologibasen används för att utveckla produktportföljen till många specialiserade nischer. Affärsområdet ser även tillväxtmöjligheter geografiskt, bland annat på den nordamerikanska marknaden. Trelleborg AB arrangerar idag en kapitalmarknadsdag på Tekniska Museet i Stockholm. Presentationerna inleds 13.00 och kommer att läggas ut vid kapitalmarknadsdagens slut på www.trelleborg.com under ”Presentationer”.