Bokslutskommuniké 2008

Lägre volym och resultat till följd av kraftigt minskad efterfrågan och betydande engångskostnader

- Nettoomsättningen för helåret steg till 31 263 MSEK (30 971). Nettoomsättningen i fjärde kvartalet minskade till 7 343 MSEK (7 799) till följd av en kraftig nedgång inom flera marknadssegment. -Rörelseresultatet för helåret blev 374 MSEK (1 707). Rörelseresultatet i fjärde kvartalet blev –800 MSEK (342), inklusive jämförelsestörande poster om –792 MSEK (–178). -EU-kommissionen har efter periodens utgång meddelat beslut i den sedan år 2007 pågående konkurrensutredningen. Till följd av detta har böter och kostnader om 416 MSEK inkluderats i jämförelsestörande poster i fjärde kvartalet. Därmed har det tidigare kommunicerade möjliga utfallet väsentligt reducerats. -Därutöver inkluderar jämförelsestörande poster i fjärde kvartalet nya nedskrivningar om 223 MSEK samt kostnader för pågående omstruktureringsprogram om 153 MSEK, främst inom Trelleborg Automotive. -Koncernens operativa resultat i fjärde kvartalet har minskat till följd av lägre volym, kostnader för kapacitetsanpassningar och personalreduktioner samt fortsatta produktionsstörningar inom Trelleborg Engineered Systems. -Det operativa kassaflödet i fjärde kvartalet var fortsatt bra och uppgick till 602 MSEK (811). ”Försvagningen av efterfrågan inom många av våra marknader under det fjärde kvartalet var kraftig. En anpassning av kapaciteten pågår sedan andra kvartalet 2008. Samtidigt harvåra positioner på marknaden blivit starkare och inom många delsegment har vi tagit marknadsandelar,”säger VD och koncernchef Peter Nilsson. okt-dec Koncernen Kvarvarande verksamhet exkl. jmfst poster MSEK 2008 2007 2008 2007 Nettoomsättning 7 343 7 799 7 343 7 762 Rörelseresultat -800 342 -8 524 Resultat efter -842 140 -127 278 skatt Resultat per -9,35 1,50 -1,45 3,00 aktie, SEK 1) jan-dec MSEK 2008 2007 2008 2007 Nettoomsättning 31 263 30 971 31 263 30 810 Rörelseresultat 374 1 707 1 798 2 274 Resultat efter -258 838 889 1 282 skatt Resultat per -2,95 9,10 9,75 14,00 aktie, SEK 1) 1) Andel av resultatet efter skatt hänförlig till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal aktier Marknadsutsikter för första kvartalet 2009. Sammantaget förväntas en lägre efterfrågan jämfört med fjärde kvartalet 2008. Styrelsen föreslår ingen utdelning.Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för 2008 (utdelning 2007: 6,50 SEK per aktie). Inbjudan till telefonkonferens den 11 februari kl 09.30. Telefonkonferens kommer att hållas den 11 februari kl 09.30. Ring 08 – 5051 3792 eller +44 20 7806 1966 och ange kod 9074263 eller ”Trelleborg”. Presentationsmaterial kommer att finnas på www.trelleborg.com cirka en halvtimme innan konferensen. Klicka på ”Investerare” och sedan ”Presentationer”. Kalender Delårsrapport januari-mars 2009: 23 april Årsstämma 2009 i Trelleborg: 23 april Delårsrapport januari-juni 2009: 24 juli Delårsrapport januari-september 2009:29 oktober För ytterligare information kontakta gärna: Investerare/analytiker Conny Torstensson, IR-chef Tel: 0410 – 670 70 Mobil: 0734 – 08 70 70. E-mail: conny.torstensson@trelleborg.com Media Mikael Sjöblom, Presschef Tel: 0410 – 670 15 Mobil: 0733 – 74 70 15 E-mail: mikael.sjoblom@trelleborg.com Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 11 februari, kl 07:45.