Valberedning i Trelleborg AB inför årsstämma 2009

Vid Trelleborg AB:s årsstämma den 28 april 2008 uppdrogs åt styrelsens ordförande att ombe fem företrädare för bolagets större aktieägare att ingå i en valberedning som ska arbeta fram förslag till styrelsen att föreläggas årsstämman 2009 för beslut.

Följande personer har således ombetts och accepterat att ingå i valberedningen:
Didrik Normark, Henry och Gerda Dunkers Stiftelse
Ramsay Brufer, Alecta
Lars Öhrstedt, AFA Försäkring
Henrik Didner, Didner & Gerge Aktiefond
KG Lindvall, Swedbank Robur fonder

Årsstämman kommer att hållas i Trelleborg den 23 april 2009 klockan 17.00.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Trelleborgs styrelse kan skicka dessa per e-mail till valberedningen@trelleborg.com, eller genom att ta kontakt direkt med styrelsens ordförande Anders Narvinger eller med någon av ovan nämnda ägarrepresentanter i valberedningen.


För ytterligare information kontakta gärna:
Media: Presschef Mikael Sjöblom, 0410 67015, 0733 74 70 15, mikael.sjoblom@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Conny Torstensson, 0410 67070, 0734 087070, conny.torstensson@trelleborg.com


Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2008-10-23, klockan 08.30.