Inför Trelleborgs kapitalmarknadsdag idag i Stockholm: Trelleborg upprepar långsiktig strategisk inriktning, i nuläge fokus på kassaflöde och anpassningar till rådande marknadssituation

”Vi har en allt mer fokuserad och lönsam affär inom stora delar av vår verksamhet och vi är övertygade om att vi kommer att gå stärkta ur den avmattning som vi just nu ser inom många marknader. Samtidigt är efterfrågan inom till exempel Energi och Infrastruktur fortsatt stark”, säger Trelleborgs koncernchef Peter Nilsson inför företagets kapitalmarknadsdag i Stockholm idag.

Den avmattning som indikerades i utsikterna för fjärde kvartalet ser man nu tydligt och koncernen förbereder sig för en utmanande marknadssituation under 2009. Utvecklingen varierar dock inom olika segment. Den exceptionella nedgången inom personbilsindustrin fortsätter. För att anpassa kapaciteten efter den minskande efterfrågan har Trelleborg Automotive pågående program sedan 2006. Tillsammans med ytterligare neddragningar räknar Trelleborg med att antalet anställda inom Trelleborg Automotive minskar med cirka 2 400 (ca 25%) under 2008 och 2009. Dessa fortsatta kontinuerliga anpassningar kommer att göras löpande med en återbetalningstid som understiger ett år.

För Trelleborgkoncernen totalt sett kommer anpassningar till den rådande marknadssituationen att innebära att antal anställda kommer att minska med mer än 10 % under 2008 och 2009.

Samtidigt skapar avmattningen tillfällen för förbättrade marknadspositioner för Trelleborg som kan dra fördel av sin styrka som marknadsledande och global aktör. Fokus i närtid ligger på kassaflöde och att försvara lönsamhet och marginaler. Den tydligt nedåtgående trenden för företagets råvarukostnader slår igenom med viss fördröjning och innebär möjligheter under 2009.

Trelleborgs övergripande långsiktiga strategi för att skapa värden ligger fast och utvecklas på ett tillfredsställande sätt. Strategin bygger på produkter och lösningar som tätar, dämpar och skyddar och syftar till att skapa ledande positioner i väl utvalda, attraktiva och lönsamma segment. Kontinuerligt sker en förflyttning mot dessa segment och de senaste åren har det bland annat inneburit förstärkta positioner i växande segment inom olje- och gasutvinning offshore, infrastruktur samt utvalda industrisegment.

Koncernen har en historik av god kassagenerering och en stabil finansiering. Huvuddelen av den långsiktiga finansieringen, där basen utgörs av ett så kallat syndikerat lån, sträcker sig in i 2012 och 6,2 miljarder SEK var vid utgången av tredje kvartalet outnyttjat.

Trelleborg upprepar även sina finansiella mål över en konjunkturcykel samt utdelningspolicyn som innebär att utdelningen långsiktigt ska uppgå till 30-50 procent av årets nettoresultat.

I de pågående konkurrensutredningarna avseende två av Trelleborgs dotterbolag i Frankrike och USA bistår Trelleborg fortlöpande myndigheterna i deras undersökningar och fortsätter att vidta nödvändiga åtgärder i samband med dessa frågor. Tidigare kommunicerad information och bedömningar kring eventuell påverkan på Trelleborgkoncernen kvarstår. Trelleborg inväntar fortsatt myndigheternas beslut.

Inom Trelleborg Engineered Systems varierar efterfrågan mellan affärsområdets olika marknadssegment. Inom vissa industriella segment och byggrelaterad verksamhet är utvecklingen utmanande, medan
efterfrågan inom offshore olja/gas är fortsatt stark. Trelleborg har under den senaste tiden fått två stora order inom detta segment till ett totalt värde om cirka 450 MSEK. Båda avser Trelline, ett unikt system för transport av olja vid utvinning av olja till havs.

Trelleborg Sealing Solutions ser en svagare efterfrågan inom flera industriella segment, framför allt fordonsindustrin, där verksamheten dock fokuserats till utvalda, mer lönsamma segment. Inom flygindustrin är orderböckerna fortsatt starka och nya program från flygplanstillverkarna där Trelleborg är specificerad leverantör gör att affärsområdet förväntar tillväxt inom detta segment. Affärsområdet ser även tillväxt inom segment som alternativa energikällor och life science.

Affärsområdet Trelleborg Wheel Systems fortsätter utvecklas väl. Marknaden för traktordäck fortsätter att utvecklas mot allt större däck där Trelleborg har en mycket stark position, och affärsområdet tar marknadsandelar. I linje med avmattningen inom den globala industrin förväntas en nedgång inom marknaden för solida industridäck. Dock gynnas detta segment av den långsiktigt strukturella tillväxten kopplat till en ökad global handel.

Trelleborg arrangerar en kapitalmarknadsdag i dag i Stockholm. Presentationerna inleds 13.00 och kommer att läggas ut vid kapitalmarknadsdagens slut på www.trelleborg.com under ”Presentationer”.