Kommuniké från Trelleborg AB:s Årsstämma

Cirka 900 aktieägare deltog i Trelleborgkoncernens årsstämma i Trelleborg den 28 april. Koncernchef Peter Nilsson beskrev hur Trelleborg utvecklar högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer över hela världen.

- Trelleborgskoncernen fortsatte under 2007 att växa och omsättningen ökade med 14 procent. Särskilt glädjande, sade Peter Nilsson, var att den organiska tillväxten var 10 procent.

Peter Nilsson poängterade företagets prioritering att skapa värde för kunder, aktieägare och anställda genom att fortsätta att förädla affärsstrukturen och produktportföljen.

- Detta gör Trelleborg bland annat genom att kontinuerligt sträva mot ledande positioner inom långsiktigt attraktiva segment som olje- och gasutvinning till havs, flygindustri, kemisk industri och infrastruktur. Det är samtidigt viktigt att fortsätta förstärka de ledande positioner vi sedan flera år har etablerat.

Peter Nilsson underströk också vikten av att fortsätta att öka närvaron på tillväxtmarknader som Asien, Latinamerika och Östeuropa.

Utdelning
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och VD:s förslag att dela ut 6:50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 2 maj, vilket innebär att utdelningen förväntas skickas ut från VPC den 7 maj.

Styrelse
I enlighet med förslag från aktieägare som representerar cirka 65 procent av röstetalet skedde omval av Heléne Bergquist, Staffan Bohman, Rolf Kjellman, Claes Lindqvist, Anders Narvinger och Peter Nilsson. Till ny styrelseledamot valdes Sören Mellstig. Han ersätter Berthold Lindqvist, som avböjt omval.
Stämman valde Anders Narvinger till styrelsens ordförande.