Dom i Kammarrätten avseende skattetvist

Länsrätten i Skåne län medgav i dom år 2004 Trelleborg AB avdrag för en skattemässig förlust på cirka 600 MSEK som uppkom i samband med avyttring av verksamheter 1999. Kammarrätten i Göteborg har, efter Skatteverkets överklagande, ändrat Länsrättens dom med följd att avdrag inte medges för förlusten.

Värdet av den skattemässiga förlusten, som kan beräknas till 168 MSEK, har tidigare inte redovisats som en tillgång i bolagets redovisning. Kammarrättens dom får därför ingen påverkan på vare sig bolagets resultat- eller balansräkning.

Trelleborg avser överklaga Kammarrättens dom till Regeringsrätten.