Årsredovisning 2007

Trelleborgs årsredovisning för år 2007 publiceras idag på hemsidan www.trelleborg.com, och har samtidigt skickats till Trelleborgs aktieägare.

I VD-ordet framgår att VDn och koncernchefen Peter Nilsson är nöjd med koncernens tillväxt 2007:
– Omsättningsökningen vid jämförbara valutakurser uppgick till 16 procent. Därmed har vi under den senaste femårsperioden genomsnittligt ökat snabbare än målet på 8–10 procent årligen över en konjunkturcykel, säger Peter Nilsson. Tre av fyra affärsområden rapporterade under 2007 bättre rörelseresultat och rörelsemarginaler.

Peter Nilsson poängterar vidare den roll koncernens aktiva portföljhantering spelat i strävan att förflytta Trelleborg mot segment med god strukturell tillväxt.

Företagets prioriteringar framöver för att skapa värde för kunder, aktieägare och anställda bygger vidare på affärsidén om att täta, dämpa och skydda i krävande industriella miljöer. Tillväxten sker organiskt, men även genom förvärv:
– Den organiska tillväxten blev under året 10 procent och genom strukturförändringar ökade försäljningen med 6 procent, säger Peter Nilsson. Under de senaste två åren har vi gjort inte mindre än 17 förvärv, varav sex mindre under 2007. Vi har goda förutsättningar att förvärva. Dels är våra branscher ofta svagt konsoliderade, dels har vi betydande erfarenheter och resurser att förvärva och integrera företag.

Företaget fortsätter öka närvaron på tillväxtmarknader som Asien, Latinamerika och Östeuropa och
försäljningen på dessa marknader har under året ökat med 28 procent jämfört med 2006.

Ett annat prioriterat område är att förbättra effektiviteten:
– Den operationella effektiviteten handlar om kvalitet i alla processer och en ständig förbättring av den operationella strukturen. Förädlingen av vår operationella struktur är central för att skapa långsiktig tillväxt och värde för våra aktieägare, säger Peter Nilsson.

I aktieavsnittet konstateras att Trelleborgsaktien under de senaste fem åren har haft en genomsnittlig kursökning på 14 procent per år, samt en genomsnittlig direktavkastning på 4,0 procent per år.

Årsredovisningen kan beställas på www.trelleborg.com eller via Trelleborgs informationsavdelning,
0410-670 00.