Bokslutskommuniké januari-december 2006

Stark utveckling för verksamheter utanför fordonsindustrin

Trelleborg hade en god tillväxt under 2006, med en försäljningsökning om 13 procent. Den organiska tillväxten var 6 procent för helåret och 9 procent för fjärde kvartalet.

Verksamheter utanför fordonsindustrin utvecklades väl under året och tre av fyra affärsområden ökade sitt rörelseresultat. Koncernens fria kassaflöde var fortsatt starkt.

Närvaron på de viktiga tillväxtmarknaderna har förstärkts, med god utveckling bland annat i Asien och Östeuropa. En fortsatt fokusering av verksamheten har skett, med flertalet förvärv inom prioriterade områden och med positiv påverkan på koncernens resultat.

Priserna för koncernens huvudsakliga råmaterial låg under 2006 på en historiskt hög nivå.

”Vår fortsatta tillväxt, fortsatt fokusering av verksamheten mot attraktiva segment samt ett framgångsrikt genomförande av åtgärdsprogram prioriteras”, säger VD Peter Nilsson.

Koncernens nyckeltal
·Nettoomsättningen ökade under fjärde kvartalet till 6 945 MSEK (6 182)
och för helåret till 27 284 MSEK (24 170).


· Resultat efter skatt: Fjärde kvartalet Januari - december
· Kvarvarande verksamheter -8 MSEK(284) 763 MSEK (1 152)
· Avvecklade verksamheter -1 MSEK (9) 3 MSEK (25)

· Totalt resultat efter -9 MSEK (293) 766 MSEK (1 177)
skatt
- varav
omstruktureringskostn./
nedskrivningar 285 MSEK (-) 304 MSEK (-)

· Fjärde kvartalets resultat/aktie uppgick till -0:15 sek (3:20) och
för helåret till 8:30 sek (12:90).


Operativa nyckeltal

· Kvarvarande verksamheter, exkl. omstruktureringskostnader och
nedskrivningar:
Fjärde kvartalet Januari - december
· Rörelseresultat 476 MSEK (395) 1 815 MSEK (1 738)
· Resultat före skatt 386 MSEK (337) 1 502 MSEK (1 530)
· Resultat efter skatt 279 MSEK (284) 1 067 MSEK (1 152)
· Resultat per aktie 3:05 SEK (3:10) 11:65 SEK (12:60)


Viktiga händelser under fjärde kvartalet
• Under kvartalet slutfördes förvärvet av Reeves Brothers Inc och ytterligare två mindre förvärv.
• Beslut togs om en produktionsflytt av industridäck från Hartville, Ohio, till anläggningar på Sri Lanka. Liksom flytt av tillverkning av skyddsprodukter från Sverige till Litauen.
• Under det fjärde kvartalet igångsattes ett kraftfullt åtgärdsprogram för affärsområdet Automotive, omfattande ca 875 MSEK, med syfte att förbättra affärsområdets lönsamhet, se tabell sidan 4.

Utsikter för första halvåret 2007
• För generell industri förväntas ingen avmattning i efterfrågan och den bedöms vara fortsatt mycket stark inom segmenten Flygindustri och Olja/Gas. För fordonsrelaterade verksamheter förväntas produktionsneddragningar, framförallt hos nordamerikanska kunder, ha negativa effekter.

Styrelsen föreslår utdelning om 6:00 SEK (5:50) till årsstämman
• Styrelse och VD föreslår en kontantutdelning om 6:00 SEK (5:50).


Inbjudan till telefonkonferens 13 februari kl 09.30
Telefonkonferens kommer att hållas den 13/2 kl 09:30. Ring +44 (0)20 7162 0125 och ange kod Trelleborg. Presentationsmaterial kommer att finnas på www.trelleborg.com cirka en halvtimme innan konferensen. Konferensen kommer också att spelas in och finnas tillgänglig fem dagar efter konferensen på tel nr +44 (0)20 7031 4064, kod 736017.

Kalender
Årsstämma och delårsrapport första kvartalet 2007 25 april, 2007
Halvårsrapport 2007 24 juli, 2007