Uppdaterade jämförelsetal och information inför bokslutskommuniké 2006

Jämförelsetal för kvartal 4 2005 och kvartal 1-3 2006 som följd av organisationsförändring:

Som tidigare kommunicerats har från årsskiftet 2006/2007 genomförts en organisationsförändring som innebär att affärsområdet Trelleborg Building Systems slås ihop med affärsområdet Trelleborg Engineered Systems, och kommer att ingå som en del av detta affärsområde.

Trelleborgs verksamhet indelas därmed i fyra affärsområden (andel av koncernens helårsomsättning, per september 2006 justerat för förvärv, inom parantes): Trelleborg Engineered Systems (37 %), Trelleborg Automotive (33 %), Trelleborg Sealing Solutions (19 %) och Trelleborg Wheel Systems (11 %).

Bokslutskommunikén för 2006 som publiceras den 13 februari 2007 kommer att bygga på den nya koncernstrukturen. För att få jämförbarhet har därför historiska data justerats, se bifogad tabelldel.

Tidigare kommunicerade åtgärdsprogram som beräknas belasta fjärde kvartalet 2006:

Vid Trelleborgs kapitalmarknadsdag i november 2006 kommunicerades åtgärdsprogram för affärsområdena Automotive, Wheel Systems och Engineered Systems.
Åtgärdsprogrammet inom Automotive följde efter höstens strategiska och operationella översyn och syftar till att förbättra såväl lönsamhet som strategisk position. För affärsområde Wheel Systems kommunicerades beslutet att konsolidera industridäckstillverkningen till Sri Lanka, med en stängning av anläggningen i Hartville, Ohio, som följd. Åtgärdsprogrammet inom Engineered Systems avser en produktionsflytt från Ystad till Litauen och som möjliggör fortsatt lönsam tillväxt inom området skyddsprodukter.

Den totala kostnaden före skatt för dessa åtgärdsprogram har beräknats till 875 MSEK avseende Automotive, 30 MSEK avseende Wheel Systems och 13 MSEK avseende Engineered Systems.

Vid fullt genomförande av dessa åtgärdsprogram bedöms den positiva resultateffekten till ca 220 MSEK före skatt. Den positiva resultateffekten av programmen bedöms bli marginell för 2007.

De delar av dessa åtgärdsprogram som hittills kommunicerats tillsammans med effekten av genomförd prövning av nedskrivningsbehov för goodwill beräknas sammantaget belasta rörelseresultatet fjärde kvartalet 2006 med ca 325 MSEK samt resultatet efter skatt med ca 300 MSEK. Dessa kostnader ligger inom ramen för tidigare kommunicerade bedömda totalkostnader för åtgärdsprogrammen.