Halvårsrapport Januari – juni 2007

Fortsatt bra tillväxt under andra kvartalet

”Genomförandet av effektiviseringar och fortsatt fokusering mot lönsamma segment ska skapa såväl marginalförbättringar som en ökad tillväxt”, säger koncernchef
Peter Nilsson.

Såväl order- som leveransläget var fortsatt gott under andra kvartalet och tillväxten var bra, med en organisk tillväxt om 8 procent.

Tre av fyra affärsområden ökade både rörelseresultat och rörelsemarginaler tack vare bl a goda volymer och fortsatt framgångsrik fokusering mot lönsammare segment
Trelleborg Automotives strategiska och operationella översyn fortsätter. Bl a har beslut fattats om stängning av en fabrik i Italien.

I maj inledde Justitiedepartementet i USA och konkurrensmyndigheter i EU utredningar av en misstänkt kartell avseende vissa typer av marina slangar för oljetransport. Undersökningarna omfattar ett flertal internationella företag, inklusive ett av Trelleborgs franska dotterbolag.

Koncernens nyckeltal

Nettoomsättningenökade under andra kvartalet med 13 procent till 7 943
msek (7 044) och för perioden januari-juni till 15 719 msek (14 039).


Andra kvartalet Januari-juni
Resultat efter skatt 259 msek (274) 481 msek (574)
varav jämförelsestörande
poster*, netto -81 msek (-1) -214 msek (-16)


Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till 2:80 sek (2:95)
och för perioden januari-juni till 5:25 sek (6:25).


Operativa nyckeltal
Kvarvarande verksamheter, exkl. jämförelsestörande poster*:

Andra kvartalet Januari-juni
Rörelseresultat 594 msek (507) 1 202 msek (975)
Resultat före skatt 493 msek (431) 1 004 msek (831)
Resultat efter skatt 340 msek (305) 695 msek (586)
Resultat per aktie 3:70 sek (3:35) 7:60 sek (6:40)

Utsikter för tredje kvartalet 2007
Utsikterna för tredje kvartalet 2007 kvarstår oförändrade från utsikterna för årets första två kvartal.
För generell industri förväntas ingen avmattning i efterfrågan och den bedöms vara fortsatt mycket stark inom segmenten Flygindustri och Olja/Gas. För fordonsrelaterade verksamheter förväntas produktionsneddragningar, framförallt hos nordamerikanska kunder, ha negativa effekter.

* För beräkning av operativa nyckeltal har följande jämförelsestörande poster exkluderats: omstruktureringar, nedskrivningar, engångsintäkter och engångskostnader.


INBJUDAN till telefonkonferens 24 juli kl 09.30
Telefonkonferens kommer att hållas den 24/7 kl 09:30. Ring +44 (0)20 7806 1966 eller +46 (0)8 5352 6407 och ange kod Trelleborg. Presentationsmaterial kommer att finnas på www.trelleborg.com cirka en halvtimme innan konferensen. Konferensen kommer också att spelas in och finnas tillgänglig fem dagar efter konferensen på tel nr +44 (0)20 7806 1970 eller +46 (0)8 5876 9441, kod 7472383#.

Kalender 2007
Niomånadersrapport 2007 26 oktober, 2007
Bokslutskommuniké 2007 15 februari, 2008


KONTAKT
Bo Jacobsson, Finans- och ekonomidirektör
tel: 0410-670 99, mobil: 070-685 65 60
bo.jacobsson@trelleborg.com

Mikael Byström, IR-ansvarig
tel: 0410-670 37, mobil: 0708-55 21 69
mikael.bystrom@trelleborg.com

Viktoria Bergman, Kommunikationsdirektör
tel: 0410-670 94, mobil: 0708-47 57 33
viktoria.bergman@trelleborg.com