Kommuniké från Trelleborg AB:s Årsstämma

Cirka 900 aktieägare deltog i Trelleborgkoncernens årsstämma i Trelleborg den 25 april. På temat Solutions Securing Values beskrev koncernchefen Peter Nilsson med hjälp av filmer och produkter hur Trelleborg utvecklar högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer världen över.

Trelleborgskoncernen fortsatte under 2006 att växa, och omsättningen ökade med 13 procent. Särskilt kommenterade Peter Nilsson den goda organiska tillväxten med sina 6 procent. Därutöver förvärvade Trelleborg under 2006 bolag med en total omsättning om cirka 3,2 miljarder SEK.

Peter Nilsson poängterade företagets prioriteringar framöver för att skapa värde för kunder, aktieägare och anställda genom att fortsätta förädla affärsstrukturen och produktportföljen och flytta koncernen framåt mot ledande positioner inom långsiktigt attraktiva segment, såsom exempelvis olje- och gasutvinning offshore, flygindustri, kemisk industri och infrastrukturindustri. Prioriterat är också att fortsatt öka närvaron på tillväxtmarknader som Asien, Latinamerika och Östeuropa, där en mängd satsningar och investeringar pågår. Andra prioriteringar som berördes var effektiviseringar och pågående åtgärdsprogram, samt vikten av ett målstyrt, värdebaserat ledarskap för att vidareutveckla organisationen.

Utdelning
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och VD:s förslag att dela ut 6:00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 30 april, vilket innebär att utdelningen förväntas skickas ut från VPC den 4 maj.

Styrelse
I enlighet med förslag från aktieägare som representerar ca 65 procent av röstetalet skedde omval av Heléne Bergquist, Staffan Bohman, Rolf Kjellman, Berthold Lindqvist, Claes Lindqvist, Anders Narvinger och Peter Nilsson. Anders Narvinger valdes av stämman till styrelsens ordförande.