Trelleborg initierar åtgärdsprogram inom Automotive

Första steg berör ca 700 anställda i Europa, ytterligare fabriker utvärderas

Den strategiska och operationella översyn som Trelleborg aviserat för affärsområde Automotive har resulterat i ett åtgärdsprogram, vars första steg kommunicerades under Trelleborgs kapitalmarknadsdag idag i Stockholm.

Kostnaderna för det totala åtgärdsprogrammet beräknas uppgå till totalt cirka 875 MSEK före skatt respektive cirka 700 MSEK efter skatt, varav cirka 400 MSEK före skatt är kassapåverkande under 2007 och 2008, respektive 225 MSEK efter skatt. Åtgärderna bedöms ha en kassapåverkande återbetalningstid på mindre än tre år från att de verkställs. Den positiva resultateffekten bedöms till cirka 175 MSEK före skatt respektive 115 MSEK efter skatt årligen vid fullt genomslag.

- Vår utgångspunkt i arbetet är dels vår långsiktiga strategiska positionering, dels kontinuerliga operationella effektiviseringsåtgärder, sa VD och Koncernchef Peter Nilsson i sin presentation.
Ett antal åtgärder har identifierats, dessa analyseras och kommer successivt att påbörjas och kommuniceras.

- Vi tar redan nu ett första steg inom ramen för detta åtgärdsprogram. Dessa initiala åtgärder berör tre fabriker, samt därutöver ett antal personalåtgärder och rationaliseringar i Europa. Totalt bedöms dessa åtgärder beröra ca 700 anställda. Dessa åtgärder ger positiv påverkan på lönsamhet och marginal och har
en kort återbetalningstid från att de verkställs.

Det första steget, som är en del av det totala åtgärdsprogrammet, är:
- Förslag om stängning av en fabrik inom antivibrationsverksamheten i Trowbridge, Storbritannien, som omsätter ca 225 MSEK och har ca 150 anställda. Om förslaget genomförs kommer produktionen att flyttas till existerande enheter, främst till Trelleborgs nybyggda enhet i Rumänien, samt till Burgos, Spanien. Produktionen beräknas pågå fram till halvårsskiftet 2007. Kostnaderna i förslaget beräknas uppgå till ca 150 MSEK, varav kassapåverkande ca 20 MSEK avhängigt en fastighetsförsäljning och kostnaderna skulle belasta fjärde kvartalet 2006.

- Ytterligare personalminskningar kommer även att göras i Västeuropa, som sammantaget berör ca 200-250 anställda. Rationaliseringarna kan ske bland annat inom Fluid & Acoustic i Mannheim i Tyskland. Flytt av resurser från Västeuropa till Östeuropa är en del av programmet. Detta innebär investeringar i existerande enheter i Tjeckien, Polen och Rumänien, vilka kommer att göras innan programmet kan genomföras fullt ut. Dessa investeringar ska stärka koncernens långsiktiga konkurrenskraft i Europa samt skapa möjligheter för fortsatt konsolidering.

Om förslaget genomförs beräknas kostnaderna för Trowbridge samt personalminskningar i Europa uppgå till totalt ca 275 MSEK, varav ca 150 MSEK är kassapåverkande främst under 2007. Kostnaderna kommer huvudsakligen att belasta fjärde kvartalet 2006 och första halvåret 2007. Den positiva resultateffekten beräknas uppgå till ca 90 MSEK vid fullt genomslag 2009, men där huvuddelen av förbättringarna väntas komma redan 2008.

- Avyttring, eller i andra hand omfattande omstrukturering eller stängning av två mindre fabriker i Europa. De olika alternativen är under slutlig analys.

- Vi fortsätter vår översyn av Automotive, sa Peter Nilsson. Strategiskt arbetar vi vidare med en noggrann analys av våra positioner och därtill kopplade åtgärder. Oavsett vägval måste vi fortsatt vidta operationella åtgärder för att förbättra lönsamheten.

I de nu berörda enheterna har förhandlingar påbörjats med fackliga representanter.