Halvårsrapport Januari – juni 2006

Ökad försäljning under andra kvartalet Tillväxten för Trelleborgkoncernen var god i andra kvartalet. Nettoomsättningen ökade i kvartalet med 11 % och i halvåret med 16 %, drivet av såväl organisk tillväxt (5,5%) som förvärv. En ökad försäljning kunde dock inte fullt ut kompensera för huvudsakligen kraftigt ökade råvarukostnader. Kvartalets rörelseresultat för koncernens kvarvarande verksamheter, exkl. omstruktureringskostnader och nedskrivningar, minskade till 507 MSEK (538). I halvåret ökade resultatet något till 975 MSEK (930).

”Vi fortsätter vår strategiska expansion med tillväxt inom attraktiva segment. Kortsiktigt belastas vi av ökade råmaterialkostnader. Vi prioriterar därför prishöjningar och effektivitetshöjande åtgärder inom alla delar av koncernen”, säger VD och koncernchef Peter Nilsson. Nyckeltal · Nettoomsättningen ökade under andra kvartalet till 7 044 msek (6 348) och under första halvåret till 14 039 msek (12 142). · Resultat efter skatt: Andra kvartalet Första halvåret · Kvarvarande verksamheter 305 msek (351) 570 msek (592) · Avyttrade verksamheter -31msek (4) 4 msek (8) · Totalt resultat efter skatt 274 msek (355) 574 msek (600) · Resultat/aktie uppgick under andra kvartalet till 2:95 sek (3:90) och i halvåret till 6:25 sek (6:60) . · Operativa nyckeltal för kvarvarande verksamheter, exkl.omstruktureringskostnader och nedskrivningar: Andra kvartalet Första halvåret · Rörelseresultat 507 msek (538) 975 msek (930) · Resultat före skatt 431 msek (481) 831 msek (812) · Resultat efter skatt 305 msek (351) 586 msek (592) · Resultat per aktie 3:35 sek (3:85) 6:40 sek (6:50) Viktiga händelser · Trelleborgkoncernen fortsätter att förvärva i linje med koncernens strategi att växa inom attraktiva segment, med god tillväxt och lönsamhetspotential, och där de tre primära kundbehoven täta, dämpa och skydda spelar en huvudroll. Under rapportperioden och strax därefter har koncernen ingått avtal om förvärv av fyra bolag med en sammanlagd omsättning om ca 300 MSEK. · Som ett led i koncernens portföljoptimering och koncentration till utvalda segment har Goodall Rubber Company avyttrats under andra kvartalet. Realisationsförlusten uppgår totalt till 76 MSEK. Utsikter · Utsikterna kvarstår oförändrade, med en förväntad fortsatt marknadstillväxt på koncernens sju huvudmarknader i linje med första halvåret 2006. Accelererande råmaterialpriser bedöms leda till fortsatt kostnadstryck även under tredje kvartalet 2006. Inbjudan till telefonkonferens 19 juli kl 09:00. Telefonkonferens kommer att hållas den 19/7 kl 09:00. Ring +44(0)20 7162 0025 och ange kod Trelleborg. Presentationsmaterial kommer att finnas på www.trelleborg.com cirka en halvtimme innan konferensen. Konferensen kommer också att spelas in och finnas tillgänglig fem dagar efter konferensen på tel nr +44(0)20 7031 4064, kod 710390. Kalender Delårsrapport tredje kvartalet 2006 27 oktober, 2006 Bokslutskommuniké 2006 13 februari, 2007