Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Trelleborg AB

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Trelleborg AB Aktieägarna i Trelleborg AB (publ) kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 22 april 2004 kl 15.00 i Söderslättshallen, Klörupsvägen 48, Trelleborg. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman skall göras senast fredagen den 16 april 2004 kl 15.00 - per post under adress Trelleborg AB, Viveca Söderberg, Koncernstab Juridik, Box 153, 231 22 Trelleborg, - per telefax 0410-175 89, - genom e-mail till adress anmalan.stamma@trelleborg.com, - per telefon 0410-670 31, 670 32 eller 670 00 eller - via internet på sidan www.trelleborg.com/anmalan Vid anmälan skall uppges namn, personnummer och telefonnummer. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, skall fullmakten jämte - för det fall fullmaktsgivaren är juridisk person - vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet insändas till bolaget före bolagsstämman. De uppgifter ni lämnar kommer enbart att användas i samband med bolagsstämman och därvid erforderlig registrering och bearbetning för upprättande av röstlängd. För rätt att delta i stämman måste aktieägare senast torsdagen den 8 april 2004 vara införd i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste således senast denna dag tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn (sådan registrering bör begäras ett par dagar i förväg hos den som förvaltar aktierna). PROGRAM 13.00-15.00 Registrering och lätt förtäring 14.15 Bolagsstämmolokalen öppnas 15.00 Bolagsstämman börjar FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1 Val av ordförande vid stämman 2 Upprättande och godkännande av röstlängd 3 Val av en eller två justeringsmän 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 5 Godkännande av dagordning 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 7 Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten 8 Beslut om: a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (förslag till utdelning se nedan) c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 9 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter(se nedan) 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (se nedan) 11 Val av styrelse samt av revisorer för en period om fyra år (se nedan) 12 Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier (se nedan) 13 Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund (se nedan) a) att bolagsstämman skall utse en nomineringskommitté och b) att bolagsstämman skall ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté 14 Begäran från Sveriges Aktiesparares Riksförbund om redovisning av ersättningskommitténs arbete och funktion 15 Begäran från Första AP-fonden om redovisning av konsultkostnader och övriga kostnader betalda till Trelleborgs revisionsbolag KPMG 16 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen UTDELNING Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till aktieägarna utdelas en kontant utdelning om 4 kr 50 öre per aktie. Som avstämningsdag för kontantutdelningen föreslås den 27 april. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget, beräknas kontantutdelningen komma att skickas ut från VPC den 30 april. Avstämningsdagen, respektive utdelningsdagen, kan dock komma att senareläggas till följd av det tekniska förfarandet som krävs för verkställande av utbetalningen. ARVODEN Aktieägare som tillsammans representerar ca 65 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att arvodet till styrelsen, exkl reseersättning, höjs till 1.725.000 kr att fördelas av styrelsen till styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Aktieägare som tillsammans representerar 65 % av röstetalet för samtliga aktier föreslår att revisorerna liksom tidigare år skall ersättas för skäliga kostnader enligt räkning baserat på verklig tidsåtgång. ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER Aktieägare som tillsammans representerar ca 65 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget föreslår att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter oförändrat skall vara sju samt att oförändrat inga styrelsesuppleanter utses. Aktieägare som tillsammans representerar ca 65 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget föreslår att till revisor skall utses ett auktoriserat revisionsbolag. VAL Aktieägare som tillsammans representerar ca 65 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget föreslår omval av Fredrik Arp, Staffan Bohman, Rolf Kjellman, Berthold Lindqvist och Anders Narvinger samt nyval av Heléne Bergquist och Claes Lindqvist. Ann-Christine Albertsson och Didrik Normark har avböjt omval. Heléne Bergquist är Senior Vice President vid Electrolux AB Management Assurance & Special Assignments. Hon är styrelseledamot i Föreningen för utvecklande av god redovisningssed. Heléne Bergquist har inget aktieinnehav i Trelleborg. Claes Lindqvist är VD och koncernchef i Höganäs AB. Han är styrelseledamot i Höganäs AB, Jernkontorets Fullmäktige, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, AB Wihl Becker, SIMI Scandinavian International Management Institute samt Dunkerska Stiftelserna. Innehar 2.000 aktier i Trelleborg. Styrelsen föreslår att bolagsstämman väljer Öhrlings Pricewaterhouse Coopers som revisionsföretag de kommande fyra åren med Göran Tidström som huvudansvarig revisor. Aktieägare som tillsammans representerar ca 65 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har meddelat att de kommer att stödja förslaget. BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER Styrelsens förslag till beslut avseende bemyndigande att avyttra egna aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen dels att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om avyttring av bolagets egna aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, dels att, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om avyttring av bolagets egna aktier på annat sätt än på Stockholmsbörsen för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet. I de fall avyttring sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall ersättningen för sålda aktier svara mot ett bedömt marknadsvärde. I övrigt skall följande villkor gälla. 1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma. 2. Högst så många aktier får avyttras som vid var tid motsvarar 10 procent av antalet aktier i bolaget Styrelsens fullständiga förslag till beslut under denna punkt hålles tillgängligt hos bolaget under adress Henry Dunkers gata 2 i Trelleborg samt på vår hemsida www.Trelleborg.com från och med den 15 april 2004. FÖRSLAG FRÅN SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND RÖRANDE NOMINERINGSKOMMITTÉ OCH REVISIONSKOMMITTÉ Sveriges Aktiesparares Riksförbund har aviserat ett förslag enligt vilket en nomineringskommitté skall utses av bolagsstämman och bestå av tre till fem från bolaget fristående ledamöter vilka representerar bolagets ägare på bolagsstämman. En representant för de mindre aktieägarna föreslås ingå i kommittén. Aktieägare som tillsammans representerar ca 65 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har aviserat att de kommer att yrka avslag på ett sådant förslag och istället kommer att föreslå bolagsstämman att besluta att nomineringsprocessen skall tillgå enligt följande. I bolaget skall finnas en nomineringskommitté för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på ordinarie bolagsstämma avseende val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisor samt styrelse- och revisorsarvode. Nomineringskommittén skall bestå av fem ledamöter, vilka skall utgöras av representanter för fem större aktieägare vid tredje kvartalets utgång, och dessa skall utses enligt följande. Styrelsens ordförande skall vid tredje kvartalets utgång kontakta fem större aktieägare i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var, som icke bör vara styrelseledamot, till nomineringskommittén. Därutöver kan nomineringskommittén besluta att styrelsens ordförande skall ingå i kommittén och styrelsens ordförande kan också utses till ordförande i kommittén. Styrelsens ordförande skall, som ett led i nomineringskommitténs arbete, för kommittén redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete, behov av särskild kompetens m m som kan vara av betydelse för nomineringsarbetet. Enskilda aktieägare i Trelleborg skall kunna lämna förslag på styrelseledamöter till nomineringskommittén för vidare utvärdering inom ramen av dess arbete. Information om nomineringskommitténs sammansättning skall offentliggöras i bolagets delårsrapport avseende tredje kvartalet. Nomineringskommittén skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen. Nomineringskommittén skall redogöra för sitt arbete vid ordinarie bolagstämma. Sveriges Aktiesparares Riksförbund har också aviserat ett förslag att bolagsstämman skall besluta om att ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté bland styrelseledamöter som inte samtidigt är anställda i bolaget. Kommittén skall vara en beredande underkommitté till styrelsen och inte frita styrelsen från något ansvar. Aktieägare som tillsammans representerar ca 65 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har aviserat att de kommer att yrka avslag på ett sådant förslag och istället föreslå en fortsatt nära kontakt mellan revisorn och samtliga styrelseledamöter. INFORMATION OM PARKERING OCH BUSSNING FRÅN BILIA TILL STÄMMOLOKALEN Eftersom antalet parkeringsplatser vid Söderslättshallen är begränsat kommer buss att finnas tillgänglig från kl 13.00 för transport från Bilia, Hedvägen 111 - där gratis parkeringsplatser finns - till stämmolokalen samt tillbaka till Bilia efter stämman. Busstransporten är gratis och avgår med ca tio minuters intervall. Sista avgång från Bilia före stämman är kl 14.30. Trelleborg i mars 2004 STYRELSEN ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/16/20040316BIT20020/wkr0001.pdf