Stark plattform för tillväxt och fokus på lönsamhetsmål

Stark plattform för tillväxt och fokus på lönsamhetsmål "En målmedveten strategisk utveckling har resulterat i en välpositionerad global industrikoncern med goda tillväxtmöjligheter. Efter en kraftfull koncentration och expansion går vi nu in i en tredje fas som tydligare fokuserar på lönsamhetsmålen". Det sade koncernchef Fredrik Arp när han vid Trelleborgs kapitalmarknadsdag i Stuttgart fick tillfälle att ge fördjupad information om koncernen, och samtidigt visa mer av det nya affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions. "Med förvärvet av PSS är ompositioneringen av Trelleborg i stort genomförd", konstaterade Fredrik Arp. "Koncentrationsfasen som inleddes 1999 med avyttring av icke kärnverksamhet och samtidigt en kraftfull expansion via strategiska förvärv har resulterat i en förstklassig industriell plattform. Vi har för 90 procent av vår omsättning skapat ledande positioner inom attraktiva marknadssegment och uppnått en mängd skalfördelar. Vi har en utbyggd forskning och utveckling, en väl strukturerad produktionsapparat och global täckning. Det ger konkurrensfördelar och en solid bas. Fokus framåt är organisk tillväxt och kompletterande förvärv inom lönsamma marknadssegment. Vi går nu in i en tredje fas som tydligare fokuserar på lönsamhetsmålen med potentiella marginalförbättringar inom alla affärsområden". CFO Bo Jacobsson beskrev lönsamhetsmålen, som på nivån EBITA är individuellt satta för varje affärsområde. För koncernen är målen för avkastning på sysselsatt kapital och avkastning på eget kapital satta till 15 procent beräknade före goodwillavskrivningar. Kassaflödesmålet justeras för EBITA nivån till 80-90 procent. Tillväxtmålet revideras nu efter årets betydande expansion till 8-10 procent per år, till vilket Bo Jacobsson poängterade att det finns såväl finansiell som organisatorisk kapacitet. Det nya affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions introducerades av affärsområdeschef Claus Barsøe, som också konstaterande att integrationen löper över förväntan. Affärsområdet är ledande leverantör av precisionstätningar för bland annat industri, fordon och flyg, och genom kundanpassade lösningar, kostnadseffektiv produktion och global marknadstäckning har Trelleborg Sealing Solutions även blivit världsledande resultatmässigt. Trelleborg Automotive, som under senare år integrerat två stora förvärv, förbereder sig enligt affärsområdeschefen George Caplea för fortsatt tillväxt i omsättning och resultat. Orderboken är god och verksamheten är efter en solid omstrukturering väl positionerad. Förutom organisk tillväxt baserat bland annat på innovationer och teknologiöverföring mellan Europa och Nordamerika räknar Caplea med strategiska kompletteringsförvärv likt vårens KunHwa. Trelleborg Engineered Systems visar en positiv lönsamhetstrend. Det beror enligt affärsområdeschef Peter Nilsson bland annat på rationaliseringar av sortimentet. Dessa kommer att fortsätta, och kompletteras med produktion i områden med kostnadsfördelar. Ökad fokusering på produkt- och applikationsutveckling inom lönsamma segment samt ökad marknadsnärvaro ska kunna leda till en succesiv marginalförbättring. Trelleborg Wheel Systems har enligt affärsområdeschefen Maurizio Vischi en besvärlig marknads-situation för närvarande, med en lägre efterfrågan på traktordäck till följd av sämre tider för jordbruket. Resultatnivåerna har dock kunnat hållas uppe tack vare det genomförda strukturprogrammet och en rad marknadsaktiviteter. Affärsområdeschefen för Trelleborg Building Systems Peter Suter berättade avkastningen hållits på en hög nivå genom en rad rationaliseringsåtgärder, lyckosamma innovationer och ökad marknadsnärvaro som det senaste året stärkts med två kompletteringsförvärv i Tyskland och Storbritannien. För ytterligare information kontakta Trelleborg AB:s informationsdirektör Mikael Byström, 0410 -670 37 alt.0708 - 55 21 69 eller biträdande informationsdirektör Viktoria Bergman 0410-670 94, alt. 0708-47 57 33. Trelleborg är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 22,5 miljarder kronor och har cirka 21 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered System, Trelleborg Building Systems och Trelleborg Sealing Solutions. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/19/20031119BIT01010/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/19/20031119BIT01010/wkr0002.pdf