Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Trelleborg AB

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Trelleborg AB Aktieägarna i Trelleborg AB (publ) kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 24 april 2003 kl 15.00 i Söderslättshallen, Klörupsvägen 48, Trelleborg. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman skall göras senast onsdagen den 16 april 2003 kl 15.00 - per post under adress Trelleborg AB, Viveca Olsson, Koncernstab Juridik, Box 153, 231 22 Trelleborg, - per telefax 0410-439 72, - genom e-mail till adress anmalan.stamma@trelleborg.com, - per telefon 0410-670 31, 670 25 eller 670 00 eller - via internet på sidan www.trelleborg.com/anmalan Vid anmälan skall uppges namn, personnummer och telefonnummer. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, skall fullmakten jämte - för det fall fullmaktsgivaren är juridisk person - vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet insändas till bolaget före bolagsstämman. De uppgifter ni lämnar kommer enbart att användas i samband med bolagsstämman och därvid erforderlig registrering och bearbetning för upprättande av röstlängd. För rätt att delta i stämman måste aktieägare senast måndagen den 14 april 2003 vara införd i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste således senast denna dag tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn (sådan registrering bör begäras ett par dagar i förväg hos den som förvaltar aktierna). PROGRAM 13.00-15.00 Registrering och lätt förtäring 14.15 Bolagsstämmolokalen öppnas 15.00 Bolagsstämman börjar FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1 Val av ordförande vid stämman 2 Upprättande och godkännande av röstlängd 3 Val av en eller två justeringsmän 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 5 Godkännande av dagordning 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 7 Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten 8 Beslut om: a)fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b)dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (förslag till utdelning se nedan) c)ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 9 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (se nedan) 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen (se nedan) och revisorerna 11 Val av styrelse (se nedan) 12 Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (se nedan) 13 Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund (se nedan) a)att bolagsstämman skall utse en nomineringskommitté samt b)att bolagsstämman skall ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté och c)att bolagsstämman skall ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté 14)Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen UTDELNING Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till aktieägarna utdelas en kontant utdelning om 4 kr 25 öre per aktie. Som avstämningsdag för kontantutdelningen föreslås den 29 april. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget, beräknas kontantutdelningen komma att skickas ut från VPC den 5 maj. Avstämningsdagen, respektive utdelningsdagen, kan dock komma att senareläggas till följd av det tekniska förfarandet som krävs för verkställande av utbetalningen. ARVODEN Aktieägare som tillsammans representerar ca 65 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att arvode till styrelsen, exkl reseersättning, oförändrat skall utgå med 1.350.000 kr att fördelas av styrelsen till styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER Aktieägare som tillsammans representerar ca 65 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget föreslår att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter oförändrat skall vara sju samt att oförändrat inga styrelsesuppleanter utses. VAL Aktieägare som tillsammans representerar ca 65 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget föreslår omval av Ann-Christine Albertsson, Fredrik Arp, Staffan Bohman, Rolf Kjellman, Berthold Lindqvist, Anders Narvinger och Didrik Normark. BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER Styrelsens förslag till beslut avseende förvärv samt bemyndigande att avyttra egna aktier A. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor. 1. Förvärv skall göras på Stockholmsbörsen. 2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma. 3. Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. 4. För förvärvade aktier får betalas vid förvärvstillfället gällande börskurs, med en avvikelse som inte överstiger det vid var tid registrerade kursintervallet. Syftet med återköpet är att justera bolagets kapitalstruktur. B. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen dels att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om avyttring av bolagets egna aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, dels att, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om avyttring av bolagets egna aktier på annat sätt än på Stockholmsbörsen för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet. I de fall avyttring sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall ersättningen för sålda aktier svara mot ett bedömt marknadsvärde. I övrigt skall följande villkor gälla. 1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma. 2. Högst så många aktier får avyttras som vid var tid motsvarar 10 procent av antalet aktier i bolaget Styrelsens fullständiga förslag till beslut under denna punkt hålles tillgängligt hos bolaget under adress Henry Dunkers gata 2 i Trelleborg samt på vår hemsida www.Trelleborg.com från och med den 10 april 2003. FÖRSLAG FRÅN SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND RÖRANDE NOMINERINGSKOMMITTÉ, ERSÄTTNINGSKOMMITTÉ OCH REVISIONSKOMMITTÉ Sveriges Aktiesparares Riksförbund har aviserat ett förslag enligt vilket en nomineringskommitté skall utses av bolagsstämman och bestå av från bolaget fristående ledamöter vilka representerar bolagets ägare på bolagsstämman. En representant för de mindre aktieägarna föreslås ingå i kommittén. Aktieägare som tillsammans representerar ca 65 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har aviserat att de kommer att yrka avslag på ett sådant förslag och istället kommer att föreslå bolagsstämman att besluta att nomineringsprocessen skall tillgå enligt följande. Styrelsens ordförande ges mandat att bland representanter för bolagets större aktieägare utse högst fem ledamöter som under styrelseordförandens ledning tillsammans skall arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. Sammansättningen av denna nomineringskommitté inför styrelsevalet 2004 skall tillkännages i samband med publiceringen av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2003. Sveriges Aktiesparares Riksförbund har även aviserat ett förslag enligt vilket bolagsstämman skall ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté för beredning av ersättningsavtal till VD samt övriga ledande befattningshavare. Detta förslag stämmer helt med det tillvägagångssätt som redan tillämpas av styrelsen. Sveriges Aktiesparares Riksförbund har också aviserat ett förslag att bolagsstämman skall besluta om att ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté som skall vara en beredande underkommitté till styrelsen. Aktieägare som tillsammans representerar ca 65 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har aviserat att de kommer att yrka avslag på ett sådant förslag och istället föreslå en fortsatt nära kontakt med revisorn och samtliga styrelseledamöter. INFORMATION OM PARKERING OCH BUSSNING FRÅN BILIA TILL STÄMMOLOKALEN Eftersom antalet parkeringsplatser vid Söderslättshallen är begränsat kommer buss att finnas tillgänglig från kl 13.00 för transport från Bilia, Hedvägen 111 - där gratis parkeringsplatser finns - till stämmolokalen samt tillbaka till Bilia efter stämman. Busstransporten är gratis och avgår med ca tio minuters intervall. Sista avgång från Bilia före stämman är kl 14.30. Trelleborg i mars 2003 STYRELSEN ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT00120/wkr0002.pdf