Delårsrapport januari-september 2002

DELÅRSRAPPORT Januari - september 2002 För jämförbara enheter/valutakurser ökade nettoomsättningen med 1 % i kvartalet. Under tredje kvartalet var nettoomsättningen 4 186 msek (4 609). Nettoomsättning i perioden uppgick till 13 516 msek (14 226) Se sidan 2 Resultat efter finansnetto i kvartalet (exkl jämförelsestörande poster) 210 MSEK (222). Totalt under perioden, 663 MSEK (762). Se sidan 2 Vinst per aktie (exkl jämförelsestörande poster) i kvartalet 1:60 SEK (1:60). Totalt under perioden, 5:25 SEK (5:40). Se sidan 2 För nuvarande enheter ökade operativt kassaflöde i perioden med 130 MSEK. Se sidan 2 Koncernen Nettoomsättning och resultat. Tredje kvartalets rörelseresultat i de operativa enheterna var sammantaget i nivå med föregående år. Koncernens nettoomsättning uppgick till 13 516 msek (14 226). För jämförbara enheter och valutakurser minskade omsättningen med cirka 3 procent. Under tredje kvartalet var nettoomsättningen 4 186 msek (4 609). För jämförbara enheter och valutakurser ökade omsättningen med 1 procent. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 759 msek (885). Jämförelsestörande poster påverkade rörelseresultatet under perioden med -43 msek (20), hänförliga till avyttringarna av Metech och White Goods. Rörelseresultatet i kvartalet var sammantaget i linje med föregående år för de operativa enheterna men totalt något lägre genom tillfälligt högre centrala kostnader och föregående års rörelseresultat i Metech. Koncernens finansnetto uppgick till -96 msek (-123). Aktier i Boliden påverkade jämförelsestörande poster med -159 msek (-121), varav -121 (0) i kvartalet. Resultatet efter finansnetto blev 461 msek (661) och exklusive jämförelsestörande poster 663 msek (762). Under tredje kvartalet var resultatet efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster 210 msek (222). Vinst per aktie, exklusive jämförelsestörande poster i nivå med 2001, 1:60 SEK (1:60), under tredje kvartalet. Vinsten per aktie under perioden var 3:55 sek (4:65) och exklusive jämförelsestörande poster 5:25 sek (5:40). Under tredje kvartalet var vinsten per aktie 0:60 sek (1:60) och exklusive jämförelsestörande poster 1:60 sek (1:60) (se tabell sid 7). Utsikter Den nordamerikanska bilproduktionen har utvecklats starkt under året och bedöms öka med ca 5 procent jämfört med föregående år. Efter ett mycket svagt första kvartal har europeisk bilproduktion haft en starkare utveckling och helårsbedömningen pekar nu på en minskad produktion om ca 4 %. För övriga affärsområden har efterfrågan på flertalet delmarknader stabiliserats och det finns också tecken på successiva förbättringar under andra halvåret. Efterfrågeutvecklingen på medellång sikt är på våra viktigaste marknader fortsatt svårbedömd. Integrationsarbeten från förvärv löper planenligt vidare inom affärsområde Automotive med bland annat ytterligare personalreduktioner. Det strukturprogram som beslutats för affärsområde Wheel Systems är nu i stort genomfört och affärsområdet väntas öka sitt resultat successivt under resterande del av året. För att möta en svag marknadsutveckling har koncernen ett fortsatt fokus på effektiviseringar, kassaflöde och lägre kostnader. Genomförda och planerade rationaliseringar och kostnadseffektiviseringar gör att tidigare bedömning att under året minska antalet anställda med cirka 1 000 personer kvarstår. Trelleborg, den 5 november 2002 Fredrik Arp Verkställande direktör Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper har använts som vid senaste årsbokslut. Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av koncernens revisorer. Denna delårsrapport och annan information om Trelleborgkoncernen, bland annat intressenttidningen T-TIME, finns också tillgängligt på Internet under adress www.trelleborg.com. Bokslutskommuniké för 2002 lämnas den 5 februari 2003. Rapport för det första kvartalet 2003 lämnas den 24 april 2003. Ytterligare information lämnas av Trelleborg AB:s Ekonomi- och finansdirektör Jan Björck, tel: 0410-670 28, mobil: 0708-46 02 07, eller av Informationsdirektör Mikael Byström, tel 0410-670 37, mobil: 0708-55 21 69 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/05/20021105BIT00690/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/05/20021105BIT00690/wkr0002.pdf Hela rapporten