Extra stämma i Trelleborg beslöt om syntetiskt återköp av upp till 20 miljoner aktier

Extra stämma i Trelleborg beslöt om syntetiskt återköp av upp till 20 miljoner aktier En extra bolagsstämma i Trelleborg AB gav idag styrelsen bemyndigande att intill den 31 december 2001 vid ett eller flera tillfällen ingå avtal med bank om avkastningsbyte (så kallad swap) som innebär att bolaget byter avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Trelleborgs B- aktie, ett förfarande som kallas syntetiskt återköp av egna aktier. Swapavtalen skall avse ett antal underliggande Trelleborg-aktier, maximalt 20 miljoner. Trelleborgs styrelse skall senast den 31 december 2001 föreslå en bolagsstämma en nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av B-aktier till ett antal som motsvarar underliggande aktier i ingångna swapavtal. Nedsättningen skall kunna göras till en inlösen kurs underskridande marknadsvärdet för Trelleborgs B-aktie. Målsättningen skall vara att de underliggande aktierna kan lösas in. Som en följd av Trelleborgs återköp av egna B-aktier kommer Dunkerstiftelsernas röstandel att öka till en nivå som kan preciseras när det "syntetiska" återköpsprogrammet genomförts. Detta förväntas vara klart under andra halvåret 2001. Dunkerstiftelserna avser, som tidigare meddelats, att därefter, vid lämplig tidpunkt och på lämpligt sätt, återgå till den röstandel de hade före återköpsprogrammen, d v s cirka 53 procent. Ytterligare information lämnas av ekonomi- och finansdirektör Jan Björck, tel 0410-670 28, informationsdirektör Mikael Byström, 0708-552169, eller Trelleborgs informationsavdelning 0410 - 670 00. För frågor till Dunkerstiftelserna var god ring direktör Rolf Kjellman, 042 - 18 33 55. Trelleborg AB är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborg AB omsätter 16,5 miljarder kronor (proforma 2000 inklusive förvärvet av LAC) och har cirka 15 500 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/24/20010124BIT01040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/24/20010124BIT01040/bit0002.pdf