Trelleborg står fast vid sitt erbjudande till aktieägarna i Icopal

Trelleborg står fast vid sitt erbjudande till aktieägarna i Icopal Det finns betydande framtida synergier vid en sammanslagning och Trelleborg har som långsiktig industriell ägare också den finansiella styrkan att öka Icopals tillväxt. Efter att ha värderat innehållet i redogörelsen från Icopals styrelse, daterad den 22 maj, 2000, står Trelleborg fast vid det erbjudande till aktieägarna i Icopal som presenterades den 5 maj, 2000. Trelleborg har med tillfredsställelse noterat att den strategi och de förutsättningar som styrelsen i Icopal nu lägger fram för sina aktieägare till stor del liknar de premisser som Trelleborg har lagt till grund för sitt uppköpserbjudande till Icopals aktieägare. Den väsentligaste skillnaden mellan det som Icopals styrelse önskar och det som Trelleborg önskar för Icopal är konsolideringshastigheten och omfånget. Det är därför Trelleborgs fortsatta uppfattning att budet är attraktivt för såväl Icopals aktieägarna som för bolaget och dess anställda. Trelleborgs bud på 380 DKK per aktie innehåller en ytterst attraktiv premie i förhållande till Icopals historiska kursutveckling. Budet är 29 % högre än Icopals slutkurs dagen innan Trelleborgs bud och och 56 % högre än kursen den 31 december, 1999. Uppköpserbjudandet är ett kontant erbjudande som ger Icopals aktieägare möjlighet att sälja en relativt illikvid aktie på en attraktiv kursnivå. Med utgångspunkt i redogörelsen från Icopals styrelse samt de uttalanden som gjorts om "bristande industriell logik" och beskrivningen av Trelleborg som en "finansiell investerare" finner Trelleborg anledning att göra följande precisering: Trelleborg har ca 12 500 anställda vid 65 produktionsanläggningar i mer än 30-länder över hela världen där koncernen bedriver industriell verksamhet utifrån en väldefinierad strategi och med ingående kunskap om polymerteknologi som gemensam bas. För Icopal som verksamhet skapar en sammanslagning med Trelleborg Building Systems en lång rad mycket positiva möjligheter. Det sker för närvarande en global konsolidering på takområdet där Icopal har sitt verksamhetsmässiga fokus. Här kommer storlek och kritisk massa att bli en avgörande konkurrensfaktor. Icopal kommer med Trelleborg som ägare att få en långsiktigt indusstriell ägare som är fokuserad på att att bli världsledande inom fyra utvalda industriella områden, varav tak- och tätprodukter är ett. Trelleborg har de senaste åren haft en genomsnittlig tillväxt på ca 25 % inom sin industriverksamhet, bl a genom betydande företagsförvärv. Trelleborg har således en dokumenterad erfarenhet av att integrera uppköpta verksamheter och har för avsikt fortsätta de senaste årens tillväxt, bl a med utgångspunkt från Icopal. Målet med en sammanslagning är således inte i första hand att realisera kortsiktiga kostnadssynergier och rationaliseringsvinster utan att ta till vara de betydligt mer långsiktiga intäktssynergierna och de industriella kombinationsmöjligheterna som finns mellan Icopal och Trelleborg Building Systems. Det gäller inte minst kombinationen av Trelleborgs ingående förståelse för polymerteknologi och Icopals betydande know.-how inom asfaltsområdet som kommer att vara en idealisk kombination för att möta framtida krav på utveckling av nya takprodukter. Sammanslagningen kommer således att förstärka de båda verksamheternas positioner som en attraktiv global leverantör av tak- och tätningsprodukter med ett brett produktprogram. Trelleborg har den finansiella styrkan att fortsätta och öka takten i Icopals expansion, inte minst på den nordamerikanska marknaden. Här har Trelleborg redan en mycket stor erfarenhet med över 3 000 anställda och bl a ett mycket effektivt distributionsnät som med över 40 försäljningsställen är marknadsledande när det gäller försäljning av industriförnödenheter. Som global koncern har Trelleborg dessutom en mycket stark IT-plattform, väl lämpad att hantera en alltmer ökande interet-baserade aktivitet. Det är Trelleborgs uttalade avsikt att både Icopals ledning och medarbetare skall utgöra basen för affärsområdets framtida tillväxt. Som en konsekvens av detta kommer huvudkontoret för Trelleborg Building Systems vid en sammanslagning att flyttas till Köpenhamn. En sammanslagning förväntas inte innebära stängning eller neddragning av någon av Icopals nuvarande produktionsanläggningar. Sedan uppköpserbjudandet presenterades den 5 maj 2000 har Trelleborgs ledning haft samtal med aktieägare representerande mer än 50 % av aktiekapitalet i Icopal. Alla dessa samtal har hållits i en positiv och konstruktiv anda, där dessa aktieägare har uttryckt sin tillfredsställelse över att ha en möjlighet att överväga en försäljning av en relativt illikvid aktie. Det är vidare Trelleborgs uppfattning att de industriella sammanslagningsmöjligheterna mellan Trelleborg och Icopal har accepterats väl. Trelleborgs bud på samtliga aktier i Icopal löper fram till den 7 juni 2000. För fullständiga detaljer i erbjudandet hänvisas till det erbjudandeprospektet som presenterades den 5 maj 2000 och som finns tillgängligt på www.trelleborg.com. Ytterligare information lämnas av Trelleborg vice VD Hans Porat eller av informationsdirektör Mikael Byström, tel. 0410-670 00 (mobil 0708-552169). www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/22/20000522BIT00890/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/22/20000522BIT00890/bit0002.pdf