Förtydligande angående resultatpåverkan från innehav av preferensaktier i Boliden och Starkki-avyttring

Förtydligande angående resultatpåverkan från innehav av preferensaktier i Boliden och Starkki-avyttring Trelleborg innehar sedan mars 1999 preferensaktier i Boliden - bokförda som en kortsiktig placering. Avsikten har från början varit att vid lämpligt tillfälle avyttra innehavet. Under hösten 1999 och våren 2000 har Trelleborgkoncernens bedömning dock varit att en avyttring ej varit möjlig p g a refinansiering och en emission i Boliden Ltd. I samtliga delårsrapporter har informerats om bokfört värde - 524 MSEK - samt marknadsvärde vid respektive rapporttillfälle. Vid kommande rapporttillfälle per 30:e september understiger marknads-värdet det bokförda värdet med ca 100 MSEK varvid nedskrivning kommer att ske. Som tidigare också informerats kommer koncernen under kvartalet att i samband med Trenor-koncernens avyttring av Starkki erhålla en vinst på 104 MSEK. Båda dessa poster är av engångskaraktär och har bedömts vara kända av marknaden genom ovannämnda rapportering. Den löpande verksamheten inom Trelleborgs fyra affärsområden utvecklas i linje med interna planer. Ytterligare information lämnas av Trelleborg ABs informationsdirektör Mikael Byström, tel. 0410-670 37 (mobil 0708-552169) eller informationsavdelningen 0410-67000. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/03/20001003BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/03/20001003BIT00430/bit0002.pdf