Trelleborg och Nordic Capital genomför Nordens största Private Equity-affär

Trelleborg och Nordic Capital genomför Nordens största Private Equity-affär * Nordic Capital förvärvar majoriteten i Ahlsell, Bröderna Edstrand, Starckjohann och Reynolds * De fyra företagen kommer att utvecklas vart och ett för sig * Bolagen omsätter totalt cirka SEK 15 miljarder * Antalet anställda är 4.300 * Verksamheterna värderas till SEK 6,5 miljarder Trelleborgkoncernen har ingått avtal om en försäljning av 51% i handelsbolagen Ahlsell, Bröderna Edstrand, Starckjohann och Reynolds baserat på ett totalt skuldfritt värde av SEK 6,5 miljarder. I Starckjohann ingår bland annat bygg- handelskedjan Starkki som kommer att utvecklas som en separat enhet. Starckjo- hanns VVS-verksamhet, Suomen LVI Tukku, kommer att integreras med Ahlsell, me- dan stålgrossistverksamheten Starckjohann Steel kommer att ingå i den nya Brö- derna Edstrand-gruppen. De fyra verksamheterna omsätter tillsammans nära SEK 15 miljarder. De fyra företagens ledningar kommer i ett senare skede att er- bjudas delägarskap. Försäljningen av 51% förväntas ge Trelleborg en reavinst före skatt på SEK ca 900 miljoner. Fredrik Arp, VD och koncernchef, Trelleborg AB: "Försäljningen är en värdemässigt god affär i linje med vår koncentrations- process. Den ger oss också möjligheter att fokusera våra interna resurser på en expansion av industrisektorn där vi ser en stor potential. Försäljningen ger i sig ett bra resultattillskott. Därtill kommer ett löpande resultattillskott från vår minoritetsandel i verksamheten och ytterligare tillskott i samband med avyttringar. Dessa komponenter tillsammans med ett be- tydande kassatillskott bedöms ge positiva effekter på vinst per aktie fram- över." Robert Andreen, VD, Nordic Capital: "Nordic Capital investerar i fyra mycket välskötta verksamheter med fyra kom- petenta företagsledningar vid rodren. Affären passar väl in vår strategi att investera i branscher som genomgår en omstrukturering. Vi ser en rad konkreta utvecklingsmöjligheter i verksamheterna. Ahlsell ska genom strategiska förvärv och nyetableringar expandera sitt fram- gångsrika koncept till framför allt Norge och Danmark. Målet är att gå från den nuvarande positionen som Sveriges ledande el- och VVS-grossist till att bli ledande i Norden. Bröderna Edstrand kommer att stärka sin marknadsposition som oberoende aktör genom att fortsatt bygga ut sin kompetens för att möta efterfrågan på förbear- betade insatsvaror från kunder inom bygg- och verkstadsindustrierna. Starkki har sedan ett par år utvecklat ett slagkraftigt koncept som riktar sig till både professionella och privata kunder. Vår uppfattning är att Starkki har goda förutsättningar att inom ett par år kunna utvecklas till den ledande bygghandelskedjan i Finland. Nordic Capitals huvudmålsättning är att flera av verksamheterna ska börsnote- ras på 2-5 års sikt. För de anställda innebär affären inga omedelbara föränd- ringar. Strategin är att bolagen ska bli ännu mer offensiva på marknaden." Ahlsell är en av de ledande grossisterna av el- och VVS-produkter i Sverige. Med tillskottet av Suomen LVI Tukku får Ahlsell även en betydande position i Finland. Företaget har även växande positioner på de danska och norska marknaderna. Den nya Ahl- sell-gruppen omsätter ca SEK 7 miljarder kronor och har ca 2.100 anställda, varav Suomen LVI Tukku bidrar med ca SEK 1,2 miljarder kronor och 240 anställ- da. Bröderna Edstrand är Sveriges största leverantörsoberoende grossist av stål och aluminium. Efter integrationen med Starckjohann Steels finländska verksam- het kommer den nya Bröderna Edstrand-gruppen även vara Europas största leve- rantörsoberoende grossist av stål och aluminium. Den nya gruppen omsätter ca SEK 4 miljarder kronor och har ca 770 anställda, varav Starckjohann Steel sva- rar för ca SEK 1,3 miljarder kronor och 320 anställda. Starkki är Finlands näst största bygghandelskedja med 17 etableringar. Stark- ki-konceptet vänder sig både till professionella yrkesmän och privatkunder. Starkki omsätter nära SEK 3 miljarder kronor och har ca 890 anställda. Reynolds är en leverantörsoberoende grossist av aluminium, koppar- och mäs- singsprodukter med verksamhet i Frankrike, Storbritannien och Tyskland. Rey- nolds kunder återfinns framför allt inom byggnads- och verkstadsindustrin. Reynolds omsätter ca SEK 1 miljard kronor och har ca 190 anställda. Nordic Capital är ett ledande riskkapitalbolag i Norden och har i och med dessa affärer sedan 1990 genomfört 31 förvärv med en samlad omsättning på ca SEK 50 miljarder kronor. Bland dessa återfinns bl.a. Nycomed Pharma, Wilson Logistics, Mölnlycke Health Care, Fritidsresegruppen, BT Industries och Intentia. Nordic Capital fokuserar särskilt på industriella strukturaffärer tillsammans med existerande företagsledningar. I fler än hälften av Nordic Capitals förvärv har säljaren valt att stanna kvar som delägare. Bakom Nordic Capital står ett antal välkända nordiska, nordamerikanska och engelska institutioner, bland andra Handelsbanken Liv, Atle, Bure, 6:e AP-fonden, finländska Pohjola samt Kommunernas Pensionsförsäkring. Ett villkor för affären är ett godkännande från EU:s konkurrensmyndighet samt ett slutligt formellt avtal kring extern finansiering. För mer information kon- takta: Trelleborg AB Nordic Capital Fredrik Arp, VD och koncernchef Robert Andreen, VD Tel: 0410-670 26 Tel: 08-440 50 50 Mob: 070-511 94 00 Mikael Byström, Informationschef Tel: 0410-670 37 www.nordiccapital.se Mob: 0708-552 169 www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/12/19991112BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/12/19991112BIT00030/bit0002.pdf