Återköp av aktier av serie B i Trelleborg under vecka 48, 2022
Trelleborg AB (LEI-kod 213800XY16PAWG2PAD14) har under perioden  28 november-2 december 2022 återköpt sammanlagt 68 619 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000114837) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 25 272 178 aktier av serie B till ett sammanlagt belopp om högst 5 000 miljoner kronor som Trelleborg tillkännagav den 27 april 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 28 april 2022 till dagen före årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och EUkommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Avsikten är att de återköpta aktierna senare ska makuleras genom beslut av kommande årsstämmor. Aktier av serie B i Trelleborg har återköpts (i SEK) enligt följande:
Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) för Trelleborgs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Trelleborgs innehav av egna aktier per den 28 oktober 2022 till 13 441 200 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Trelleborg uppgår vid tidpunkten för detta pressmeddelande till 271 071 783, varav 28 500 000 aktier av serie A och 242 571 783 aktier av serie B.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.
Bilaga

Transaction list w 48 2022

Transaction list w 47 2022

Transaction list w 46 2022

Transaction list w 45 2022

Transaction list w 44 2022

Transaction list w 43 2022

Transaction list w 42 2022

Transaction list w 41 2022

Transaction list w 40 2022

Transaction list w 39 2022

Transaction list w 38 2022

Transaction list w 37 2022

Transaction list w 36 2022

Transaction list w 35 2022

Transaction list w 34 2022

Transaction list w 32 2022

Transaction list w 31 2022

Transaction list w 30 2022

Transaction list w 29 2022

Transaction list w 28 2022

Transaction list w 27 2022

Transaction list w 26 2022

Transaction list w 25 2022

Transaction list w 24 2022

Transaction list w 23 2022

Transaction list w 22 2022

Transaction list w 21 2022

Transaction list w 20 2022

Transaction list w 19 2022

Transaction list w 18 2022

Transaction list w 17 2022

Trelleborg utnyttjar bemyndigande att förvärva egna aktier

Transaction list w 16 2022

Transaction list w 15 2022

Transaction list w 14 2022