Relaterad Information
Väsentlighetsanalys


Intressentdialog

Trelleborgs intressentkommunikation ska präglas av öppna relationer, regelbunden dialog, tydlighet och hög etisk nivå.De viktigaste intressentgrupperna är Kunder, Leverantörer och Partners, Aktieägare och Investerare, Anställda, Samhälle respektive Myndigheter. Se bild nedan. Intressentmodellen kan kombineras med en bild av värdekedjan, se nedan, och visar hur Trelleborgs viktigaste intressenter finns såväl inom själva verksamheten (Medarbetare), nära verksamheten (Aktieägare och investerare), uppströms i värdekedjan (Leverantörer och partners), och nedströms i värdekedjan (Kunder), samt i verksamhetens omgivning (Myndigheter, Samhälle). Intressenterna i gruppen Samhälle inkluderar grannar eller närboende till våra anläggningar, men även samhällsmedborgarna i stort, representerade av bland annat media, politiker, studenter och intresseorganisationer.
 
Ett urval ur dessa intressentgrupper har under 2009 värderat vilka CR-/hållbarhetsaspekter de anser viktigast för Trelleborg. Denna typ av analys som första gången genomfördes 2007 ger stöd för prioriteringar i CR-redovisningen (se resultat här).
 
Trelleborg är medlem i nationella branschorganisationer i ett flertal länder, vilket också omfattar samverkan i miljö- och arbetsmiljöfrågor. På europeisk nivå är Trelleborg via dotterbolag medlem i ETRMA, den europeiska gummiindustrins intresseorganisation och deltar där i arbetsgrupper för bland annat miljö- och arbetsmiljö samt kemikalier. I Sverige är Trelleborg medlem i Plast- och Kemiföretagen, och via detta medlemskap anslutet till Ansvar & Omsorg (Responsible Care), kemiindustrins internationella åtagande för ständiga förbättringar inom säkerhet, hälsa och miljö.
 
Bilden nedan av vår plats i värdekedjan visar hur Trelleborgs direkta styrning och inflytande vad gäller CR-frågor är allra tydligast inom själva verksamhetens ramar, men hur vi även uppströms och nedströms i värdekedjan, gentemot leverantörer, kunder osv., påverkar via information och andra metoder.
 
 
intressenter

vädekedja
 
Senast uppdaterad 2010-04-06 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande