Styrelse och revisorer - Trelleborg AB

Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska enligt bolagsordningen utgöras av lägst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. De anställda har enligt lag utsett tre ledamöter och en suppleant till styrelsen. Koncernens finanschef och chefsjurist deltar vid styrelsemötena, där chefsjuristen är styrelsens sekreterare. Notera att styrelseuppdrag och innehav i Trelleborg återspeglar situationen per den 31 december 2017. 

Ledamöter valda vid årsstämman

Sören Mellstig

Styrelseordförande
Övriga uppdrag
: Styrelseordförande i Cellavision AB, Ellevio AB och Impilo AB. Styrelseledamot Julins stiftelse. 
Utbildning: Civilekonom.
Tidigare bland annat VD och koncernchef i Gambro samt CFO och vice VD i Incentive.
Innehav 2017: 117 809 aktier.
Född: 1951. Invald: 2008, i nuvarande befattning sedan 2013.
Beroende: Nej.


Hans Biörck

Styrelseledamot
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Skanska AB. Styrelseledamot Bure Equity AB, Crescit Asset Management AB och Dunkerintressena
Utbildning: Civilekonom.
Tidigare CFO i Skanska AB och Autoliv Inc. samt CFO i Esselte AB.
Innehav 2017: 5 000 aktier.
Född: 1951. Invald: 2009.
Beroende: Ja. Beroende i förhållande till bolagets större ägare genom uppdrag av Trelleborgs huvudägare Dunkerintressena. 


Gunilla Fransson

Styrelseledamot
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Eltel AB, Nederman AB, Net Insight AB, Enea AB, Permobil AB och ProOpti Sweden AB. VD för Novare Peritos.
Utbildning: Tekn.lic.
Tidigare olika chefsbefattningar inom Saab AB och Ericsson AB.
Innehav 2017: 3 000 aktier.
Född: 1960. Invald: 2016.
Beroende: Nej. 


Johan Malmquist

Styrelseledamot
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Arjo AB och Tingstad Papper AB. Styrelseledamot Dunkerintressena, Elekta AB, Essity AB, Getinge AB, Mölnlycke Health Care AB, Stena Adactum AB och Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola.
Utbildning: Civilekonom.
Tidigare bland annat VD och koncernchef Getinge AB samt olika chefsbefattningar inom Electrolux AB.
Innehav 2017: 5 000 aktier.
Född: 1961. Invald: 2016.
Beroende: Ja. Beroende i förhållande till bolagets större ägare genom uppdrag av Trelleborgs huvudägare Dunkerintressena. 


Peter Nilsson

Styrelseledamot
VD och koncernchef samt tillförordnad affärsområdeschef Trelleborg Offshore & Construction.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Cibes Holding AB. Styrelseledamot Trioplast Industrier AB, Sydsvenska Handelskammaren samt avgående ledamot i Beijer Alma AB.
Utbildning: Civilingenjör.
Tidigare bland annat affärsområdeschef inom Trelleborg och andra positioner inom Trelleborgkoncernen samt organisationskonsult BSI.
Innehav 2017: 90 572 aktier och 250 000 köpoptioner*.
Född: 1966. Invald: 2006.
Beroende: Ja. Beroende i förhållande till bolaget till följd av sin ställning som Trelleborg VD.


Anne Mette Olesen

Styrelseledamot
Chief Marketing Officer AAK AB.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot EASIS A/S.
Utbildning: MBA och civilingenjör. 
Tidigare Chefsbefattningar inom Coloplast A/S, Chr. Hansen A/S och Danisco Ingredients A/S.
Innehav 2017: 2 500 aktier.
Född: 1964. Invald: 2015.
Beroende: Nej.

Susanne Pahlén Åklundh

Styrelseledamot
Direktör Alfa Laval AB.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Alfdex AB.
Tidigare bland annat olika chefsbefattningar inom Alfa Laval.
Utbildning: Civilingenjör.
Innehav 2017: 2 000 aktier.
Född: 1960. Invald: 2016.
Beroende: Nej.


Bo Risberg

Styrelseledamot
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Piab Group Holding AB och Valmet Oy, vice styrelseordförande Grundfos Holding A/S. Styrelseledamot Stäubli Holding AG.
Utbildning: MBA och civilingenjör.
Tidigare bland annat VD och koncernchef Hilti Corporation samt olika chefsbefattningar inom ABB.
Innehav 2017: 9 011 aktier.
Född: 1956. Invald: 2010. 
Beroende: Nej. 


Ledamöter valda av de anställda

Göran Andersson

Arbetstagarrepresentant
Mekaniker, utsedd av det fackliga koncernrådet (LO).
Övriga uppdrag: Ledamot i fackliga koncernrådet (LO).
Utbildning: Mekaniker, förhandlingsutbildning samt utbildning i arbetsrätt.
Innehav 2017: -
Född 1959. Invald 2014.


Peter Larsson

Arbetstagarrepresentant
Fabrikschef, utsedd av det fackliga koncernrådet (PTK).
Övriga uppdrag: Ordförande i Unionen Trelleborg AB, ledamot i Trelleborg European Works Council samt ledamot i Svenska Koncernrådet (PTK).
Utbildning: Ingenjör.
Innehav 2017: 3 000 aktier.
Född 1965. Invald 2011.


Mikael Nilsson

Arbetstagarrepresentant
Industriarbetare, utsedd av det fackliga koncernrådet (LO).
Övriga uppdrag: Ordförande i Svenska Koncernrådet (LO) och ordförande i Trelleborg European Works Council. Styrelseledamot i Avdelning 52 Hus AB.
Utbildning: Utbildning i arbetsrätt, ekonomi och personalpolitik.
Innehav 2017: -
Född 1967. Invald 2009.


Ingemar Thörn

Arbetstagarrepresentant
Kundservice, utsedd av det fackliga koncernrådet (PTK).
Övriga uppdrag: Vice ordförande i Unionen Trelleborg AB samt ledamot i Svenska Koncernrådet (PTK).
Utbildning: Ingenjör, utbildning inom Inköp och logistik.
Innehav 2017: -
Född 1972. Invald 2014.


*Huvudägaren Henry Dunkers Donationsfond & Stiftelser erbjöd i februari 2016 VD och koncernchefen 250 000 köpoptioner i Trelleborg med fem års löptid. Peter Nilsson förvärvade dessa köpoptioner till ett pris om 15,20 SEK per köpoption. Varje köpoption berättigade till köp av en aktie av serie B till ett lösenpris om 143,16 SEK. Black & Scholes-metoden har använts vid värderingen av köpoptionerna. Huvudägarens syfte med programmet är att främja VD och koncernchefens långsiktiga engagemang i bolaget. Trelleborg AB har inte medverkat i erbjudandet och kommer inte heller att belastas av några kostnader hänförliga till erbjudandet.

Utskott 

Styrelsens utskott och sammansättning
Styrelsen har inom sig inrättat tre utskott; revisions-, finans- och ersättningsutskotten utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt.

Revisorer

Årsstämman utser revisor som granskar årsredovisning, bokföring och  koncernredovisning, styrelsen och VD:s förvaltning samt årsredovisning och bokföring för dotterbolag, samt avger revisionsberättelse.

Hans Warén

Auktoriserad revisor, huvudansvarig
Ordinarie revisor i Trelleborgkoncernen sedan 2017. Partner i Deloitte AB sedan 1998.
Utbildning: Civilekonom. Auktoriserad revisor sedan 1992.
Uppdrag: Axfood, Castellum, Gunnebo och Lindab
Född: 1964


Maria Ekelund

Auktoriserad revisor
Ordinarie revisor i Trelleborgkoncernen sedan 2017. Partner i Deloitte AB sedan 2008.
Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi. Auktoriserad revisor sedan 2002.
Uppdrag: Atos Medical, CellaVision, Probi och Xylem.
Född: 1970.


Ersättining till revisor 2017

MSEK 2017  2016 
Deloitte/PricewaterhouseCoopers*
   
Revisionsuppdrag  24  30
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget  1  3
Skatterådgivning  1  5
Övriga tjänster  1  13
Övriga revisorer
   
Revisionsuppdrag  3  2
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget  0  0
Skatterådgivning  0  1
Övriga tjänster  0  1

Summa

 30  55

*På årsstämman 2017 valdes Deloitte AB till koncernens revisor. Arvodet för 2017 avser Deloitte och arvodet 2016 avser PricewaterhouseCoopers som koncernens valda revisorer.