Bolagsstyrning - Trelleborg AB

Bolagsstyrning 

Ett viktigt inslag i Trelleborgkoncernens företagskultur och i koncernens värderingar är god bolagsstyrning. Syftet är att stödja styrelse och ledning i arbetet för ökad kundnytta samt värde och transparens för aktieägarna.
Hämta våra bolagsstyrningsrapporter från 2006 och framåt på sidan Tillämpning av bolagsstyrningskoden.

Styrningsmodell 

Ansvaret för ledning och kontroll av Trelleborgkoncernen fördelas mellan aktieägare, styrelsen, dess valda utskott och VD enligt illustrationen nedan. 

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Moderbolaget, Trelleborg AB (publ) är ett aktiebolag med säte i Trelleborg. Moderbolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Grund för upprättande
Trelleborgkoncernens koncernredovisning har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt International Financial Reporting Standards (IFRS) och IFRIC­tolkningar sådana de antagits av EU. Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad gäller vissa finansiella instrument som värderats till verkligt värde.
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan i avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”. De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget, framför allt till följd av Årsredovisningslagen.

Läs mer om IFRS på webbplatsen för International Accounting Standards Board:
www.iasb.org
 
Trelleborg redovisningsprinciper i årsredovisningen 2015 not 1 (pdf)

Klassificering av vissa intäkter och kostnader i resultaträkningen

I syfte att harmonisera rapporteringen inom Trelleborgs affärsområden har mindre justeringar gjorts i klassificeringen av vissa intäkter och kostnader i resultaträkningen.

Detta har lett till mindre förändringar i posterna Nettoomsättning och Övriga rörelseintäkter. Därutöver har vissa kostnader som tidigare redovisats som SAR-kostnader (försäljning, administration, forskning) nu klassificerats som KSV (kostnad för sålda varor)

Nedan finner ni uppdaterade kvartalssiffror för 2014.

Klassificering av vissa intäkter och kostnader i resultaträkningen (excel)

Tillhörande dokument 

Läs mer om Trelleborgs redovisningsprinciper och riskhantering i Årsredovisningen 2015. 

Årsredovisning 2015 Not 1

 

Ladda ner (pdf)

Bolagsordning

Klicka på visa mer för att läsa hela artikeln 

Årsstämma

Årstämman 2015 hölls i Trelleborg den 23 april, klockan 17:00.

Styrelse och revisorer

Arvoden och ersättningar 

Intern kontroll

Trelleborg har definierat intern kontroll som en process som påverkas av styrelsen, revisionsutskottet, VD, koncernledningen och övriga medarbetare.

Riskhantering

All affärsverksamhet är förenad med risker. Risker som hanteras väl kan leda till möjligheter och värdeskapande, medan risker som inte hanteras rätt kan leda till skador och förluster. 

Organisation och koncernledning