Ekonomiska definitioner - Trelleborg AB

Ekonomiska definitioner

Finansiella nyckeltal

Avkastning på eget kapital
Andel av resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt eget kapital exklusive innehav utan bestämmande inflytande.

Direktavkastning
Utdelning i förhållande till börskurs. 

Nettoskuld
Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar och likvida medel.

Fritt kassaflöde
Operativt kassaflöde reducerat med kassaflöde avseende finansiella poster och skatter samt kassaflödeseffekt av omstruktureringsåtgärder.

Fritt kassaflöde per aktie
Fritt kassaflöde i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier.

P/E-tal
Börskurs i förhållande till resultat per aktie.

Skuldsättningsgrad
Nettoskuld i förhållande till summa eget kapital.

Soliditet
Summa eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Resultat per aktie
Andel av resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier.

Resultat per aktie efter utspädning
Andel av resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier med tillägg för genomsnittligt antal aktier som
tillkommer vid konvertering av utestående antal konvertibler och optioner.

Operativa nyckeltal*

Antal anställda vid årets slut 
Inkluderar inhyrd och visstidsanställd personal.

Avkastning på eget kapital
Andel av resultat efter skatt  hänförligt till moderbolagets aktieägare exklusive jämförelsestörande poster netto efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital exklusive innehav utan bestämmande inflytande

Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE – Return On Capital Employed) 
Rörelseresultat i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.

EBITDA 
Rörelseresultat exklusive avskrivningar och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar, exklusive jämförelsestörande poster.

EBITDA/räntenetto 
EBITDA dividerat med räntenetto (ränteintäkter minus räntekostnader).

EBITDA-marginal
EBITDA exklusive andelar i samägda–/ intressebolags resultat i förhållande till nettoomsättning.

Kapitalomsättningshastighet 
Nettoomsättning i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Kassakonvertering 
Operativt kassaflöde i förhållande till rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster.

Medelantal anställda 
Genomsnittligt antal anställda under året baserat på arbetad tid. Exklusive inhyrd personal.

Nettoskuld/EBITDA 
Nettoskuld dividerat med EBITDA.

Operativt kassaflöde 
EBITDA exklusive ej kassaflödespåverkande poster, investeringar, sålda anläggningstillgångar och förändringar i rörelsekapital. I nyckeltalet exkluderas kassaflöde från omstruktureringar.

Operativt kassaflöde per aktie 
Operativt kassaflöde i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier.

Resultat per aktie
Andel av resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare exklusive jämförelsestörande poster netto efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier. 

Rörelseresultat
Rörelseresultat enligt resultaträkningen exklusive jämförelsestörande poster.

Rörelsemarginal (ROS – Return On Sales) 
Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.

Sysselsatt kapital 
Balansomslutning minus räntebärande placeringar och icke räntebärande rörelseskulder (inklusive pensionsskuld) samt exklusive skattefordringar och skatteskulder.

Västeuropa 
Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Österrike.

Kapitalandelsmetoden 
Intressebolag och samägda bolag inom koncernen redovisas enligt kapitalandelsmetoden, vilket innebär att den initiala andelen förändras för att avspegla koncernens del av bolagets resultat samt för eventuella utdelningar.

*) För kvarvarande verksamheter.