Privacy Notice GDPR

Integritetspolicy GDPR N.679/2016

Personuppgiftsansvarig för personuppgifterna

Trelleborg Wheel Systems Nordic AB

Johan Kocksgatan 10

231 81 Trelleborg

Sverige

Momsregistreringsnummer: 556056-2620

e-post:info.tws@trelleborg.com

Syftet med denna integritetspolicy är att förklara hur och för vilka ändamål vi använder dina personuppgifter. Läs noga igenom denna integritetspolicy innan du använder våra tjänster.

Hur samlar vi in uppgifter om dig?

Vi får information om dig när du kontaktar oss angående produkter och tjänster, när du använder vår hemsida eller fyller i ett registreringsformulär för att få regelbundna uppdateringar från oss. Vi får också information när du laddar ner någon produktlitteratur, webinar eller video, när du öppnar/klickar på ett e-postmeddelande från oss samt när du besöker oss på internationella och lokala mässor.

Vi samlar också in information från andra källor, inklusive företagskataloger och andra kommersiellt eller offentligt tillgängliga källor. Vi meddelar dig om vi använder oss av någon annan källa för att samla in personuppgifter om dig.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in om dig?

Personuppgifterna vi samlar in kan innehålla följande:

•        Ditt för- och efternamn

•        Din e-postadress

•        Ditt företagsnamn

•         Ditt jobbnummer

•         Din adress

•         Din yrkestitel

•         Typ av bransch ditt företag är verksamt inom

•         Din IP-address

•         Intressen relaterade till våra produkter och lösningar

•         Information om vilka webbsidor och nedladdningar du har åtkomst till och när.

Hur vi använder dina personuppgifter

Trelleborg kommer att använda dina personuppgifter för att informera om PR-kampanjer relaterade till Trelleborgs däcklösningar.

Vi kan komma att dela sådan information med vårt moderbolag eller andra dotterbolag i Trelleborg, såsom våra utomeuropeiska anläggningar och handelskontor, uteslutande för marknadsförings- och PR-aktiviteter.

Vi kan komma att lagra dina personuppgifter i Trelleborgs CRM-system för däcklösningar.

Profilering

Vi kan använda dina personuppgifter för att skapa en profil som ger information om dina intressen och preferenser vad gäller produkter och lösningar inom däckindustrin. Vi kan då skicka ut information som är relevant för dig. När du skickar in ett formulär på webbplatsens eller kampanjens målsidor kommer du in i vår databas där vi skräddarsyr kommunikationer och mål baserat på informationen om demografiska eller marknadsföringspreferenser till den information du tillhandahåller. Härifrån hämtar vi också avsiktsdata såsom (och inte begränsat till) e-postklick, inskickade formulär, besök på vår webbplats och vi använder en blandning av denna profil och engagemangsinformation för att avgöra om du har ett aktuellt intresse för våra lösningar. Detta säkerställer att såväl som att leverera riktade kommunikationer följer vi bara upp de personer som är väldigt intresserade eller har ett aktuellt intresse för våra lösningar. För en högre effektivitet kan vi också komma att använda oss av externa källor för att få ytterligare information om dig såsom, men inte begränsat till Google Analytics.

På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?

Den rättsliga grunden är att behandling av din information är nödvändig för att kunna uppfylla vårt berättigade intresse att tillhandahålla de produkter, tjänster och information du har beställt eller begärt, att svara på frågor och hantera återkoppling från dig, för att marknadsföra vår produkter, identifiera affärsmöjligheter och öka försäljningen. Vi har minskat omfattningen av de personuppgifter vi samlar till ett minimum för att kunna erbjuda de personliga meddelanden vi tror att du förväntar dig att få. Personuppgifterna vi samlar in är yrkesrelaterade och påverkar inte din integritet på en personlig nivå. Vår profilering baseras på dina intressen, platsdata och ditt digitala engagemang (öppnade e-postmeddelanden och klick, formulär som fylls i, besökta webbplatser, nedladdade tillgångar) Vi lagrar även data från din IP-adress, men det är värt att veta att profileringen är begränsad och ger inte på något sätt en omfattande bild av dig eller dina vanor och intressen, och det producerar heller inga rättsliga följder som kan påverka dig.

Överföring av dina personuppgifter

Med utgångspunkt i hur vår koncern drivs och med vårt berättigade intresse att organisera vår verksamhet kan vi komma att dela din information med andra enheter inom Trelleborgkoncernen. Vi kan överföra sådan personlig information till länder, territorier eller organisationer som är belägna utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som inte erkänts av Europeiska kommissionen för att säkerställa en adekvat skyddsnivå av Europeiska kommissionen. I sådant fall tillhandahåller Trelleborg lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, t.ex. genom att använda oss av vanliga klausuler om skydd av personuppgifter som antagits av Europeiska kommissionen eller en relevant nationell dataskyddsmyndighet inom EES.

Dessutom kan vi komma att avslöja din information till externa parter. Det kan t.ex. vara leverantörer och tjänsteleverantörer som behandlar din information enligt Trelleborgs anvisningar. När sådant avslöjande innebär att vi överför utanför EU/EES, kommer vi att se till att de standardiserade dataskyddsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen har ingåtts mellan den överlåtande Trelleborg-enheten och den mottagande externa parten. Alternativt kommer andra skyddsåtgärder att införas före sådana överföringar.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Marknadskommunikation

Om du inte vill ha direkt marknadsföringskommunikation från oss om våra produkter/lösningar/senaste innovationer kan du när som helst ta bort dig själv från vår marknadsföringsdatabas genom att klicka på ”unsubscribe” eller "opt-out” i vår kommunikationskanaler eller genom skicka ett e-postmeddelande till :info.tws@trelleborg.com. Detta påverkar inte eventuell kommunikation mellan oss eftersom det inte faller under direktmarknadsföring.

Lagring

Vi kommer behålla din information under så lång tid som är nödvändig för att uppfylla de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy i ett år från din senaste kontakt med oss eller från det att vårt avtalsförhållande eller våra rättigheter och skyldigheter har upphört. Detta gäller ej vid de tillfällen en längre lagringsperiod krävs eller i de fall där vi måste följa lokala lagar.

Vi använder följande kriterier för att fastställa vår lagringsperiod: (i) så länge vi har ett pågående förhållande med dig (antingen som individ eller som anställd hos en av våra företagskunder, leverantörer eller samarbetspartners); (ii) den tid som krävs av de rättsliga förpliktelser som vi måste efterleva (t.ex. skatte- och redovisningsskyldigheter) och (iii) som tillrådligt mot bakgrund av vår rättsliga ställning (t.ex. gällande stadgar om begränsningar).

Säkerhet

Dina personuppgifter lagras i en säker molnmiljö. Vi kommer säkerställa att åtkomsten till dina personuppgifter skyddas på ett korrekt sätt genom att tillämpa lämpliga skyddsåtgärder, beroende på omständigheterna med hänsyn till den senaste tekniken, kostnaderna för genomförandet och verksamhetens art, omfattning, sammanhang och syfte med bearbetningen samt risker. Till stöd för detta åtagande har vi genomfört lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot: obehörig eller oavsiktlig förstörelse, ändring eller avslöjande, missbruk, skada, stöld eller oavsiktlig förlust eller obehörig åtkomst.

Så här kontrollerar du och uppdaterar dina uppgifter

Du kan skicka ett e-postmeddelande till :info.tws@trelleborg.com för att kontrollera vilka av dina personuppgifter vi behandlar.

Du har rätt att begära information om vilken typ av information vi behandlar och hur din personuppgifter används genom att kontakta oss skriftligen med hjälp av kontaktuppgifterna nedan. Du kan också kontakta oss om du vill korrigera, uppdatera, radera eller begränsa dina personuppgifter. Du har under vissa omständigheter rätt att neka till behandling av dina personuppgifter. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att begära att du identifierar dig i samband med en sådan förfrågan.

Inlämna ett klagomål

Du har rätt att klaga till en tillsynsmyndighet. Du hittar kontaktuppgifter för tillsynsmyndigheten nedan:

Datainspektionen Drottninggatan 29 5th Floor Box 8114 104 20 Stockholm

Tel. +46 8 657 6186

Fax +46 8 652 8652

e-mail: datainspektionen@datainspektionen.se

e-mail: lena.schelin@datainspektionen.se

Website: http://www.datainspektionen.se/

Kontakta oss

Om du har några frågor som är relaterade till informationen ovan, om du misstänker att ett brott mot denna integritetspolicy har inträffat, om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som införts för att skydda dina uppgifter vid eventuell överföring av information utanför EES eller om du vill kontakta oss av någon annan anledning än vad som nämnts ovan, kontakta oss på:

Trelleborg Wheel Systems Nordic AB

Johan Kocksgatan 10

231 81 Trelleborg

Sverige

e-post:info.tws@trelleborg.com


Kontakta oss om du vill avsluta din prenumeration

*
*
*
*