Trelleborgkoncernen

Trelleborgkoncernen

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. 

Koncernen i korthet 

Trelleborgkoncernen – fakta om den globala verksamheten. 

Vision och strategi 

Det vi strävar efter, det vi står för


Vision
Genom högpresterande lösningar ska vi vara förstahandsvalet för kunder inom våra utvalda marknadssegment.

Strategi
Vi ska inneha en ledande position i utvalda segment. Vi söker nischer där vi kan bli marknadsledande i kraft av vårt applikationskunnande och våra avancerade produkter och lösningar. 

Affärsidé

Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. 

Kärnkompetenser

Våra kärnkompetenser kombinerar kompetens och kundfokus, och ger mervärde: 

Organisation och koncernledning

Trelleborgs verksamhet är organiserad i fem affärsområden och i ett antal centrala stabsfunktioner. Cheferna för affärsområdena utgör tillsammans med VD och koncernchefen samt finanschefen Trelleborgs koncernledning. 

Värderingar

Trelleborg är en global koncern som kännetecknas av individuell och kulturell mångfald och därför är vårt gemensamma värdesystem särskilt viktigt. Våra grundläggande värderingar – kundfokus, prestation, innovation och ansvar – är långsiktiga åtaganden som, tillsammans med vår affärsidé, våra mål och våra strategier, vägleder oss när vi fattar beslut och bedriver affärsverksamhet. Dessa värderingar gör Trelleborg unikt och skiljer ut oss från våra konkurrenter. Vi är stolta över att vara annorlunda. 

Kundfokus

Målet är att med samarbeten skapa mervärde för våra kunder och för Trelleborg.

Prestation

Vi ska prestera bättre än våra konkurrenter.

Innovation

Vi främjar en innovativ attityd och företagskultur. Innovation är en viktig drivkraft för vår tillväxt.

Ansvar

Vi har alla ett ansvar för vårt bolag som helhet och bolagets resultat.

Hämta Våra värderingar 

Core Values (eng)

 

Ladda ner (pdf)

Hållbarhet

Varumärke

Trelleborg: ett starkt, globalt varumärke.

Trelleborg Brand

Varumärket Trelleborg har funnits i mer än 100 år, och i dag är Trelleborg ett välkänt namn inom många olika marknadssegment. Namnet Trelleborg sammanfattar vad vi står för: vårt löfte och vårt erbjudande om innovativa och pålitliga lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande miljöer. 

Vårt löfte – som är baserat på vår vision, vår affärsidé och våra  värderingar – skapas och underhålls av allt vi gör och av varje medarbetare, dag efter dag. 

I Trelleborgs varumärkesstrategi är namnet Trelleborg huvudmärket för hela koncernen, med stöd av dotterföretagens varumärken, som riktar sig till specifika kundsegment. 

Strategin syftar till att stärka varumärket Trelleborg globalt, ta tillvara på synergier och maximera genomslagskraften för vår verksamhet. På så sätt driver vi en långsiktig och lönsam tillväxt. 

Under det senaste året har varumärket Trelleborg stärkts ytterligare, bland annat genom att rationalisera varumärkesportföljen och öka fokus på samstämmighet i all global kommunikation.

Trelleborg logo white backgroundTrelleborg logo black background


Vår logotyp

Bokstaven T i en triangel är en karaktäristisk men ändå enkel symbol för Trelleborg.  Den presenterades för första gången år 1908 och registrerades som ett varumärke i Sverige och de nordiska länderna följande år.  

Med tiden har varumärket registrerats i många andra länder. År 1924 moderniserades T-symbolen och har sedan dess haft samma utseende. Endast mindre förändringar har gjorts under årens lopp. År 1994 kompletterades den med tre ofyllda trianglar som symboliserar koncernens expansion.

Vår varumärkesstrategi  
Varumärket Trelleborg och våra strategiska och taktiska dottervarumärken är alla viktiga tillgångar. Varumärket Trelleborg representerar hela företaget och speglar arv, principer, värderingar, kulturer, människor och strategier.

Det viktigaste varumärket strategiskt sett är Trelleborg. Samtidigt skapar vår varumärkesstrategi möjligheter för våra dottervarumärken och ger dem frihet att utvecklas. Detta är anledningen till att vi har fastställt en uppdelning på moderbolag och dotterföretag, i enlighet med Trelleborgs varumärkesstrategi och varumärkespolicy. Vårt övergripande mål är att maximera varumärkeseffektiviteten inom Trelleborgkoncernen genom samverkan mellan bolagets varumärken och dottervarumärkena.