Resurser

Vi höjer ribban

I Trelleborg arbetar vi aktivt och systematiskt med våra nyckelprocesser. Vi höjer ständigt ribban för effektivitet och kundvärde för att inte tappa fokus. Vi strävar efter att minimera allt avfall och att vara en trygg och säker arbetsplats. Ansvar för uppföljning och förbättring av viktiga miljöindikatorer såsom energi, klimat, avfall, utsläpp och vatten ligger inom ramen för vårt strategiska initiativ Manufacturing Excellence. Arbetsmiljöfrågor hanteras inom programmet Safety@Work.

Energi

Vi arbetar för att öka resurs-effektiviteten genom att minska energianvändningen i vår produktion. Trelleborgs initiativ för systematisk energieffektivisering, Energy Excellence, har införts vid alla produktionsenheter, och har lett till lägre energikonsumtion, sänkta energikostnader samt minskade koldioxidutsläpp.

Klimat

Efter det att Trelleborg lyckades 2015 med att uppnå sitt “15 by 15”-klimatmål har ett nytt utmanande mål satts upp för utgången av 2020 – “20 by 20” (med 2015 som basår). Ambitionen är att minska direkta och indirekta koldioxidutsläpp med åtminstone 20 procent relaterat till försäljningen.

Avfall

Vi arbetar för att minska råmaterial-användningen i produktionen, genom att hitta sätt att förbättra återvinningen av spill från produktionen som vi inte kan minska eller undvika.

Utsläpp

Förutom energirelaterade utsläpp – som koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider – utgörs företagets utsläpp till luft huvudsakligen av flyktiga organiska ämnen (Volatile Organic Compounds, VOC).

Vatten

Total vattenförbrukning för Trelleborg innefattar både vatten som används i produktionen och exempelvis sanitärt vatten. Vattenförbrukningen är en kritisk indikator främst  i områden med vattenbrist (det vill säga rent fysisk brist på vatten eller höga vattenkostnader).

Kemikalier

Vi tar hänsyn till effekten på miljön, hälsan och säkerheten vad gäller kemiska ämnen i våra produkter och processer. En ansvarsfull hantering av kemikalier innebär även en utfasning av de ämnen som bedöms som skadliga.

Hälsa och säkerhet

Vi säkerställer en god arbetsmiljö för samtliga medarbetare genom bra standarder för hälsa och säkerhet var vi än bedriver verksamhet, och genom att arbeta aktivt med att minimera risker och följder av eventuella olyckor.

Koncernens miljöpolicy

Vi ska aktivt och systematiskt arbeta med miljöledning på följande fyra områden:
  • Miljöledningssystem
  • Energi, utsläpp och material
  • Produktutveckling
  • Intressentrelationer

Ladda ner hållbarhetsredovisningen 

Hållbarhetsaktiviteter

Läs om hur vår hållbarhetsaktiviteter bidrar till Trelleborgs resultat. 

Hållbarhetskontakter 

Rosman Jahja

Vice President Corporate Responsibility
tel +46 (0)410-670 34

LinkedIn logo LinkedIn profil


Patrik Romberg Senior Vice President, Corporate Communications

Patrik Romberg

SVP Group Communications & HR
tel: +46 410 670 94


LinkedIn logo LinkedIn profil