Hållbarhetsresultat 2019

Trelleborg och hållbarhet

Trelleborg tar ansvar för en hållbar framtid på många olika sätt. Våra innovativa polymerlösningar hjälper till att skydda människor, miljön, infrastruktur och tillgångar. Och vi har fyra områden i fokus för vårt företagsansvar: Resurser, Efterlevnad, Mångfald och Samhällsengagemang.

Lär dig mer om hur vi skyddar det betydelsefulla i videon.

Ur Årsredovisningen 2019, intervju med VD Peter Nilsson

”Vi har fortsatt höga ambitioner på hållbarhetsområdet...Genom att få kunderna att använda rätt produkter vad gäller till exempel tätningar, däck och tunneltätningar är kanske där vi kan påverka världens hållbarhet allra mest. Sam tidigt tar vi självklart ansvar för vår egen verksamhet vad gäller påverkan på människor, miljö och det omgivande samhället"

Hela intervjun (eng)

Säker och effektiv resursanvändning 2019

Hälsa och säkerhet

Fokus och mål: Arbetsrelaterade skador och sjukdomar med minst en dags frånvaro definieras som Lost Work Cases (LWC) per 100 heltidsmed­arbetare per år. Dessutom mäts genomsnittligt antal förlorade arbetsdagar på grund av arbetsrelaterade skador och sjukdomar.

Utfall: Genomsnittet 2019 var 2,0 LWC per 100 anställda (2,2). Genomsnittligt antal frånvarodagar var 28,3 (28,7). Klimat

Fokus och mål: Målet ”20 by 20” är att reducera direkta och indirekta koldioxidutsläpp (Scope 1 och 2) med minst 20 procent relativt omsättningen 2020 (jämfört med 16,0 ton/MSEK basåret 2015).

Utfall: År 2019 var värdet 11,7 ton per MSEK, vilket motsvarar 27 procents sänkning jämfört med basåret.Efterlevnad av lagar och koder 2019

Antikorruption och rättigheter

Fokus och mål: Nolltolerans råder för mutor, korruption, kartell- eller annat kriminellt beteende, förekomst av barnarbete eller tvångsarbete samt diskrimin­ering (anmäld och granskad). 

Utfall:  Noll fall (0) har 2019 rapporterats av väsentliga överträdelser av lagar och tillstånd som lett till rättsliga följder eller böter. Inga fall (0) av barnarbete eller tvångsarbete. Av 11 anmälda diskrimineringsfall (7) har parterna ingått förlikning eller andra åtgärder vidtagits i 6 fall (4), medan 5 fall (3) är under behandling.

Under året behandlades 17 ärenden (18) från whistleblowersystemet. I vissa av fallen har genomförda undersökningar påvisat bristande efterlevnad av koncernens uppförandekod, och i sådana fall har relevanta åtgärder vidtagits. 

Leverantörer

Fokus och mål: Målet är att enbart arbeta med leverantörer som uppfyller Trelleborgs uppförandekod. Granskning i form av självutvärdering ska vara genomförd med leverantörer motsvarande 80 procent av det rapporterade relevanta inköpsvärdet i produktionsenheterna.

Utfall: Trelleborg uppfyller 2019 den satta målnivån. Leverantörer motsvarande 86,4 procent (85,5) av det rapporterade relevanta inköpsvärdet har utvärderats. 

Mångfald och inkludering 2019

Ålder, kön och etnicitet

Fokus och mål: Företaget strävar efter en balanserad mix vad gäller ålder, kön och etnicitet för denna typ av verksamhet. En förbättrad mångfald och inkludering har förutsättningar att ytterligare kunna driva på Trelleborgs utveckling och resultat, såväl på teamnivå som individuellt. 

Utfall: Andelen kvinnor i koncernledningen är 10 procent (10), och i styrelsen 38 procent (38). Andelen kvinnor i organisationen som helhet är 25 procent (25). Mångfald och inkludering ses generellt som viktiga inslag i situationer såsom rekrytering, utbildning, utvärdering, lönesättning och successionsplanering. Trelleborg fortsätter det påbörjade arbetet med att identifiera och etablera målsättningar och nyckeltal inom fokusområdet för kontinuerlig uppföljning och rapportering.

Samhällsengagemang 2019

Lokalsamhällen

Fokus och mål: Trelleborg stöder det lokala samhället där koncernen finns genom att delta i olika samhällsaktiviteter, och på utvalda platser genom särskilt stöd till yngre människors lärande- och utbildningsaktiviteter. Denna verksamhet ska utvecklas kontinuerligt över tid med nya program.

Utfall: På de flesta av de platser där Trelleborg finns bedrivs samarbete med exempelvis skolor och universitet. I idrottssponsring betonas ungdoms- och samhällsverksamhet. Utöver detta förekommer ett antal specialprogram för barns och ungdomars utveckling i exempelvis Sri Lanka, Indien och Sverige. Ett nytt ungdomsprogram startades i Kina 2019. 

Trelleborg skyddar det betydelsefulla

Trelleborgs produkter och lösningar förbättrar hållbarheten såväl för kunderna som för samhället i stort. De skyddar på olika sätt det betydelsefulla såsom miljön, människor, infrastruktur och andra tillgångar. De spar energi, minskar utsläpp och skyddar åkerjord. De bidrar till hälsa och vårdkvalitet. De minskar oljud och vibrationer, för en tystare och bekvämare arbetsmiljö. De gör att samhällsinfrastruktur som broar, tunnlar och skyskrapor får längre livslängd.

Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer

Trelleborgs nettoomsättning under året ökade med 8 procent jämfört med föregående år som en följd av genomförda förvärv och positiv påverkan från valutakurser. Koncernens resultat exklusive jämförelsestörande poster var i nivå med föregående år, och var det hittills näst bästa resultatet för Trelleborg.

Årsredovisning 2017 omslag