Hållbarhetsresultat 2018

Trelleborg och hållbarhet

Trelleborg finns i mer än 50 länder världen runt och våra produkter och lösningar används globalt. Men hur tar vi ansvar för en hållbar framtid? Vi har fyra fokusområden i vårt arbete: Efterlevnad, Resurser, Mångfald och Samhällsengagemang. Lär dig mer i filmen bredvid.

Peter Nilsson, VD och koncernchef

”När det gäller hållbarhet har Trelleborg en viktig roll att spela för samhällets omställning. En betydande del av FN:s hållbarhetsmål är sådana som vi med hjälp av våra produkter och innovationsförmåga kan vara med och lösa. Detta genom vårt kunnande om polymerlösningar och hur de bäst utformas för olika behov."

Hela intervjun

Regelefterlevnad

Antikorruption och rättigheter

Fokus och mål: Nolltolerans råder för mutor, korruption, kartell- eller annat kriminellt beteende, förekomst av barnarbete eller tvångsarbete samt diskrimin­ering (anmäld och granskad). 

Utfall: Noll fall (0) har 2018 rapporterats av väsentliga överträdelser av lagar och tillstånd som lett till rättsliga följder eller böter. Inga fall (0) av barnarbete eller tvångs­arbete. Av 7 anmälda diskrimineringsfall (5) har parterna ingått förlikning eller andra åtgärder vidtagits i 4 fall (4), medan 3 fall (1) fortfarande är under behandling.

Under året rapporterades 18 ärenden (18) via whistleblowersystemet. I vissa av fallen har genomförda undersökningar påvisat bristande efterlevnad av koncernens uppförandekod och policies, och i sådana fall har relevanta åtgärder vidtagits. 

Leverantörer

Fokus och mål: Målet är att enbart arbeta med leverantörer som uppfyller Trelleborgs uppförandekod. Granskning i form av självutvärdering ska vara genomförd med leverantörer motsvarande 80 procent av det av relevanta samlade inköpsvärdet i produktionsenheterna.

Utfall: Trelleborg uppfyller 2018 den satta målnivån. Leverantörer motsvarande cirka 85,5 procent (84) av det relevanta samlade inköpsvärdet har utvärderats. 

Säker och effektiv resursanvändning

Hälsa och säkerhet

Fokus och mål: Arbetsrelaterade skador och sjukdomar med minst en dags frånvaro definieras som Lost Work Cases (LWC) per 100 heltidsmed­arbetare per år. Dessutom mäts genomsnittligt antal förlorade arbetsdagar på grund av arbetsrelaterade skador och sjukdomar.

Utfall: Genomsnittsutfallet 2018 var 2,2 LWC per 100 anställda (2,4).  Genomsnittligt antal frånvarodagar per skada: 28,7 (30,3). Årets statistiska förbättringar inom säkerhetsområdet överskuggas av två dödsolyckor. Klimat

Fokus och mål: Målet ”20 by 20” är att reducera direkta och indirekta koldioxidutsläpp (Scope 1 och 2) med minst 20 procent relativt omsättningen 2020 (jämfört med 16,0 ton/MSEK basåret 2015).

Utfall: År 2018 var värdet 11,8 ton/MSEK (15,4) där sänkningen jämfört med 2017 pekar på stora förbättringar såväl via omställning till gröna energikällor som via energieffektivitet.Mångfald ger möjligheter

Ålder

Fokus och mål: Företaget strävar efter en balanserad mix åldersfördelning för Trelleborgs typ av verksamhet.

Utfall: Åldersfördelningen för tjänstemän i Trelleborg har varit stabil under mätperioden 2014–2018*

Mångfald

Fokus och mål: Trelleborg arbetar med att uppnå en balanserad mix vad gäller ålder, etnicitet och kön, särskilt på ledningsnivåerna. På ledningsnivåerna 4–5 är målet från 2016 att kontinuerligt öka andelen kvinnliga ledare.

Utfall: Den kvinnliga andelen 2018 på ledningsnivåerna 4–5 i Trelleborgs enheter är 26 procent (27), i nivå med 2017. Andelen kvinnor i koncernledningen är 10 procent (10), och i styrelsen 38 procent (38). Andelen kvinnor i organisationen som helhet är 25 procent (24).

Ett brett samhällsengagemang

Samhälle

Fokus och mål: Trelleborg stöder det lokala samhället där koncernen finns genom att delta i olika samhällsaktiviteter, och på utvalda platser genom särskilt stöd till yngre människors lärande- och utbildningsaktiviteter. Denna verksamhet ska utvecklas kontinuerligt över tid med nya program.

Utfall: På de flesta av de platser där Trelleborg finns bedrivs samarbete med exempelvis skolor och univer­sitet. I idrottssponsring betonas ungdoms- och samhällsverksamhet. Utöver detta förekommer ett antal specialprogram för barns och ungdomars utveckling i exempelvis Sri Lanka, Indien och Sverige. 

Blue DimensionTM

Trelleborgs produkter och lösningar förbättrar hållbarheten såväl för kunderna som för samhället i stort. De skyddar på olika sätt det betydelsefulla såsom miljön, människor,   infrastruktur och andra tillgångar. De spar energi, minskar utsläpp och skyddar åkerjord. De bidrar till hälsa och vårdkvalitet. De minskar oljud och vibrationer, för en tystare och bekvämare arbetsmiljö. De gör att samhällsinfrastruktur som broar, tunnlar och skyskrapor får längre livslängd.

Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Trelleborgs arbete med vardagens alla små operativa förbättringar har gett resultat. Både EBIT och EBIT-marginalen var de högsta hittills för koncernen för ett helår. Balansräkningen begränsar inte koncernens handlingsfrihet och kassaflödet är fortsatt bra.

Årsredovisning 2017 omslag