Vi bidrar till ett allt hallbarare samhalle

Vi bidrar till ett allt hållbarare samhälle

Ett år som gör oss starkare, som innehåller nya utmaningar men där vi också börjar visa hur vi med innovation bidrar till hållbarhet.

Under året har vi på allvar börjat visa omvärlden och våra kunder hur vår polymerbaserade innovation hjälper till att skydda miljö och människor såväl som infrastruktur och tillgångar. Med lanseringen av Blue DimensionTM – lösningar för bättre hållbarhet kan vi med exempel efter exempel visa hur väl rustat Trelleborg är för framtida utmaningar. 

2016 har även på andra sätt varit ett aktivt år för Trelleborg: med förvärvet av nya verksamheter, framför allt Tjeckienbaserade CGS, växte vår koncern kraftfullt. Samtidigt som Trelleborg genom detta står än starkare rustat för framtiden får vi naturligtvis även nya utmaningar. Såväl inom hälsa och säkerhet som beträffande energieffektivitet har vi i flera av de nytillkomna enheterna ett arbete att utföra innan vi har uppnått de nivåer vi gemensamt strävar efter i koncernen.

Totalt sett speglar Trelleborgs CR-arbete vårt gemensamma åtagande om att uppfylla lagar och regler inklusive internationella överenskommelser, att erbjuda en säker arbetsplats och resurseffektiv produktion, och att vara en attraktiv arbetsgivare kännetecknad av såväl mångfald som engagemang. På alla dessa områden är vår inställning att vi för varje år höjer ribban för oss själva. Några av de viktigaste hållpunkterna inom våra fyra fokusområden är:

Regelefterlevnad.
Vi vidareutvecklar med hög prioritet arbetet med utbildning och information på alla relevanta områden som gäller efterlevnad av lagar och regler; vi står inför en förnyad bred utrullning av Uppförandekoden i hela koncernen under 2017. Vår ambition gäller även våra leverantörer, som vi uppmuntrar att följa såväl vår Uppförandekod som riktlinjerna i FN:s Global Compact.

Resurser.
Vi strävar kontinuerligt efter att vårda resurserna såväl vad gäller energi som råmaterial, eliminera allt slöseri och att vara en trygg och säker arbetsplats. Programmen Safety@Work, liksom Energy Excellence och klimatfrågan – där vi sätter ett nytt och mycket utmanande mål fram till 2020 – fortsätter vara prioriterade för samtliga enheter, i synnerhet de senast tillkomna.

Mångfald.
Vi arbetar aktivt på många olika sätt med mångfald för att verkligen synliggöra att det är något som är viktigt för oss och i grunden positivt för våra affärer. Vi introducerar ett nyckeltal för att vi ska öka andelen kvinnliga chefer i verksamheten, vilket kommer att ge oss fler kvinnliga kandidater till högre poster på sikt.

Samhällsengagemang.
Trelleborg odlar goda relationer på alla platser där vi finns i världen genom att delta i olika samhällsaktiviteter, och genom utvalda lokala projekt som syftar till barns och ungdomars utveckling. Våra uppmärksammade skol- och samhällsprojekt i Sri Lanka, Brasilien och Indien är goda exempel på detta.

Så ser alltså ett antal viktiga drag i vårt arbete med CR under året ut, såväl inom företaget som utefter vår värdekedja – från leverantörer fram till hållbarare kunder och samhälle.


Peter Nilsson namnteckning
Peter Nilsson, VD och koncernchef