Trelleborg och klimatet: Målet "20 by 20"

Trelleborg och klimatet: Målet "20 by 20"

Klimatfrågan har funnits på Trelleborgs hållbarhetsagenda sedan många år. Att bli energieffektivare, och därmed också klimateffektivare, är en del av koncernens arbete för en tillverkning i världsklass.

Fram till utgången av 2020 har Trelleborg höjt ribban: Målet är nu inställt på att med 2015 som basår bli 20 procent klimateffektivare till utgången av 2020, och målet kallas också följdriktigt för ”20 by 20”.  Utsläppen som inkluderas är de direkta utsläpp som orsakas av producerad energi i egna anläggningar i det så kallade Scope 1 enligt Greenhouse Gas Protocol, samt indirekta utsläpp som orsakas av inköpt energi för eget bruk, även i kontorslokaler, Scope 2. Energy Excellence­-arbetet som pågått sedan 2009 har över tid minskat den relativa energiförbrukningen i produktionen, vilket samtidigt gett förbättringar vad gäller CO2-­utsläpp, olika mycket per land.

År 2008 var basår för Trelleborgs första långsiktiga mål om att bli tydligt klimateffektivare; målet ”15 by 15” – att bli 15 procent klimateffektivare vid utgången av 2015 – uppnåddes också med viss marginal.

Det nya förbättringssprånget ”20 by 20” är viktigt och utgör samtidigt en stor utmaning, eftersom Trelleborgs senaste förvärv (2016) av CGS Holding gjort koncernen ungefär en femtedel större, och ökat den energikrävande däcktillverkningens andel av helheten. För att skapa rättvisande jämförelsetal har siffran för basåret 2015 beräknats genom att lägga samman Trelleborgs utsläpp med CGS-­enheternas från samma år. 

Utöver att bli energieffektivare finns ännu en väg att gå: I allt fler länder blir ”grön” förnybar energi, särskilt el, tillgänglig till priser jämförbara med dem för fossilbaserad energi. I takt med denna tillgänglighet görs en övergång till förnybara energikällor som vind, sol och vatten. I den italienska delen av Trelleborg har detta redan gjorts. Alla italienska tillverkningsanläggningar i koncernen använder sedan början av 2016 grön energi, vilket för dem tydligt drar ner CO2-­utsläppen jämfört med tidigare. I takt med samma utveckling även för andra länder väljer koncernen möjligheten att offensivt minska utsläppen, och närmast i tur står Tjeckien, där grön energi implementeras från 2018.

Vidare fortsatte Trelleborg 2018 arbetet i riktning mot att kunna rapportera väsentliga delar av utsläppen i Scope 3. Detta innefattar indirekta utsläpp längs värdekedjan från exempelvis inköpta transporter, resor, inköpt material, produktanvändning och avfallshantering. Den pågående analysen kommer att översiktligt inventera storleken av CO2­-utsläpp inom ramen för Scope 3 i enlighet med Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol). Trelleborg samarbetar med EY för framtagandet av en översiktlig beräkning av scope 3-­utsläpp längs verksamhetens värdekedja. Angreppssättet bygger på en första inventering och klassificering med hjälp av beräkningsverktyg för att kunna kvantifiera utsläpp per källa och identifiera områden som förtjänar mer beräkningar.

Redan 2016 hjälpte EY Trelleborg att beräkna scope 3­-utsläppen från transporter utförda av leverantörer nedströms. Studien bekräftade att dessa var väsentliga och ungefär i nivå med Trelleborgs rapporterade scope 2­-utsläpp.